17 Na czym polega fenomen RTT?

17 Na czym polega fenomen RTT?