#124 - Brisa e Ari travam batalha na Justiça em Travessia!

#124 - Brisa e Ari travam batalha na Justiça em Travessia!