Biden Putin Meeting with Simon Owen

Biden Putin Meeting with Simon Owen