7 febbraio: Whatever it takes?

7 febbraio: Whatever it takes?