Fibromyalgia, a 'Kitchen-Sink' Disorder?

Fibromyalgia, a 'Kitchen-Sink' Disorder?