Episode 594 | @_MichaelBrooks on Syria, Ben Shapiro versus Alex Jones, and "Incels"

Episode 594 | @_MichaelBrooks on Syria, Ben Shapiro versus Alex Jones, and "Incels"