តើវិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជាមានសញ្ញាណប្លែកអ្វីខ្លះក្រោយវិបត្តិជម្ងឺកូវីដ១៩? | Episode 3

តើវិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជាមានសញ្ញាណប្លែកអ្វីខ្លះក្រោយវិបត្តិជម្ងឺកូវីដ១៩? | Episode 3