លោក Bun Park រៀបរាប់អំពី ពីជីវិតជាអ្នកជំនួញបង្កើតក្រុមហ៊ុនតាំងនៅរៀនឆ្នាំទី២ | Starting Up EP3

លោក Bun Park រៀបរាប់អំពី ពីជីវិតជាអ្នកជំនួញបង្កើតក្រុមហ៊ុនតាំងនៅរៀនឆ្នាំទី២ | Starting Up EP3