SAILBIZ Con Giancarlo Pedote, Prysmian Group ha circumnavigato il mondo

SAILBIZ Con Giancarlo Pedote, Prysmian Group ha circumnavigato il mondo