Testimony of Pastor Ryan - November 7

Testimony of Pastor Ryan - November 7