راهی که آمدیم- قسمت ۱۴۳- اقدامات مجاهدین و مقاومت در مقابل سیاست ضد مردمی خامنه ای در باره کرونا

راهی که آمدیم- قسمت ۱۴۳- اقدامات مجاهدین و مقاومت در مقابل سیاست ضد مردمی خامنه ای در باره کرونا