مریم رجوی آخوندهای ضدایرانی و ضداسلامی از ‌گرداب بیماری و مرگی که برای مردم ایجاد کرده‌اند خلاصی نخواهند داشت

مریم رجوی  آخوندهای ضدایرانی و ضداسلامی از ‌گرداب بیماری و مرگی که برای مردم ایجاد کرده‌اند خلاصی نخواهند داشت