اعتراف به‌ شقهٔ نظام زیر ضرب قیام

اعتراف به‌ شقهٔ نظام زیر ضرب قیام