NBA Draft: Doug Ottewill & Aniello Piro on the Bones Hyland pick

NBA Draft: Doug Ottewill & Aniello Piro on the Bones Hyland pick