طغیان پروانه‌های سفید، عذابی دیگر برای بلوط‌های زاگرس

طغیان پروانه‌های سفید، عذابی دیگر برای بلوط‌های زاگرس