Shane Taylor talks Manhattan Mayhem & Brittany Blake joins the show (EP-114)

Shane Taylor talks Manhattan Mayhem & Brittany Blake joins the show (EP-114)