NIGERIA: Mosafejo,Oshodi Police Officer Tortures Student To Coma In Lagos

NIGERIA: Mosafejo,Oshodi Police Officer Tortures Student To Coma In Lagos