True Story of Cheryl & Bobby Love, Author Nancy Colier & Dr. Taz Bhatia

True Story of Cheryl & Bobby Love, Author Nancy Colier & Dr. Taz Bhatia