Tego dnia: 22 czerwca (order Virtuti Militari)

Tego dnia: 22 czerwca (order Virtuti Militari)