Tego dnia: 23 maja (bitwa pod Lanckoroną)

Tego dnia: 23 maja (bitwa pod Lanckoroną)