0075 Politeia (Republic)

0075 Politeia (Republic)