ഉമ്പായിയുടെ 'സുനയനേ സുമുഖീ സുമവദനേ സഖീ' | Sunayane Sumughee Gazal By Mukkam Saleem

ഉമ്പായിയുടെ 'സുനയനേ സുമുഖീ സുമവദനേ സഖീ' | Sunayane Sumughee Gazal By Mukkam Saleem