ഗസല്‍ - എവിടെ നീ എവിടെ | Ghazal by mukkam saleem

ഗസല്‍  - എവിടെ നീ എവിടെ  | Ghazal by mukkam saleem