ഗസല്‍- വീണ്ടും കേള്‍ക്കാന്‍ കൊതിക്കുന്നു ഞാന്‍ | ആല്‍ബം 'പ്രണയിനി പ്രിയസഖി' | Gazal

ഗസല്‍-   വീണ്ടും കേള്‍ക്കാന്‍ കൊതിക്കുന്നു  ഞാന്‍ |  ആല്‍ബം 'പ്രണയിനി പ്രിയസഖി' | Gazal