ಕಳೆದು ,ಪಡೆದು ,ಮತ್ತೆ ಕಳೆದು , ಮತ್ತದನ ಪಡೆದು...

ಕಳೆದು ,ಪಡೆದು ,ಮತ್ತೆ ಕಳೆದು , ಮತ್ತದನ ಪಡೆದು...