Ep 42 -Hobbes, Thomas, non il plurale di hobby

Ep 42 -Hobbes, Thomas, non il plurale di hobby