Settings
Light Theme
Dark Theme
 • De weg van Abraham - Verkondiging in Warmenhuizen

  16 JUN 2024 · Verkondiging in de Oude Ursulakerk in Warmenhuizen. De weg van Abraham: uittrekken uit het vertrouwde om de weg te gaan van gastvrijheid tegenover allen. Genesis 18:1-9 en 16-23. Ook het pleidooi voor Sodom hoort bij de nieuwe weg van Abraham. 
  26m 46s
 • 8m 45s
 • Deuteronomium 1 - kort commentaar

  2 JUN 2024 · Een kort commentaar op de tekst van 2 juni 2024: Deuteronomium 1. het land, de rechtspraak, de verspieders, gehoorzaamheid.
  5m 17s
 • Leesrooster: Deuteronomium 1

  2 JUN 2024 · Lezing van Deuteronomium 1 in de HSV. Het Bijbelleesrooster van Koinonia Bijbelstudie Live!
  9m 40s
 • Voorbereiding op de preek van zondag 2 juni 2024

  31 MAY 2024 · Aanstaande zondag wil ik proberen in de gemeente hier in Anna Paulowna, te laten zien hoe de gemeente in de geschiedenis staat. In de huidige tijd kunnen gemeten zich er eenzaam voelen omdat ze alleen staan in een wereld die niet wil horen over God en gebod. Nu vinden we in Exodus 19 een mooie omschrijving van de status en de missie van Israël. Het door God uit Egypte bevrijden volk heeft als opdracht de geboden van God te vervullen. Dan kan het een volk worden van koningen en priesters. Soeverein en door niemand overheerst; priesterlijk als middelaar tussen God en de wereld. Diezelfde opdracht geeft Petrus in zijn eerste brief aan de gemeente. En dan vinden we in openbaring hoofdstuk 3, in de gemeente van Philadelphia. Hoe de gemeente als een kleine minderheid in de samenleving deze rol vervuld heeft. Die gemeente heeft maar kleine kracht maar zij kent ook Volharding. Zij blijft ondanks alles vasthouden aan God Woord. In deze uitzending denk ik hardop na over wat ik aanstaande zondag in de vorm van een preek wil gaan zeggen.
  45m 5s
 • Kritiek op mijn eigen preek in Anna Paulowna van 19 mei 2024

  21 MAY 2024 · Kritisch commentaar op mijn preek van afgelopen zondag, Pinksteren 2024. (19 mei) Wat heb ik willen zeggen? Wat had ik moeten zeggen? Wat heb ik feitelijk gezegd en wanneer ging het fout? Zo heb ik  ook de preken van anderen beoordeeld, en nu ook een van mijn eigen preken. De preek zelf vind je hier: https://koinoniabijbelstudie.nl/de-geest-getuigt-dat-wij-kindeen-van-god-zijn/
  44m 56s
 • Voorbereiding op Pinksteren 2024

  17 MAY 2024 · Mijn exegetische voorbereiding op de dienst van aanstaande zondag 19 mei in de PKN gemeente van Anna Paulowna.
  1h 24m 43s
 • Van de regerende koning tot het vleesgeworden Woord: de messias in OT en NT

  13 MAY 2024 · Het centrale debat tussen Jodendom en Christendom over de Messias betreft de identiteit van Jezus. Petrus noemt Jezus "de Christus" in Marcus 8:29, maar Jezus wijst deze titel af, wat suggereert dat hij niet de koninklijke Messias is zoals Petrus gelooft. In plaats daarvan spreekt Jezus over een lijdende Mensenzoon. Mattheüs daarentegen toont Jezus die de titel van Messias accepteert, een openbaring van God aan Petrus. De term 'Messias' in het Oude Testament verwijst in de eerste plaats naar de heersende koning, niet naar een toekomstige.  De vroege christologie moet worden gezien binnen de Joodse context van de eerste eeuw. Het Nieuwe Testament presenteert een Joods messianisme, met de geïdealiseerde Davidische koning als centrale figuur. Deze titel evolueerde van een alledaagse naar een symbool van hoop. De messiaanse voorstelling ontwikkelt zich van regerende koningen naar een toekomstige Davidische koning, tot Jezus als de geadopteerde zoon in Marcus, de door God verwekte zoon in Mattheüs en Lukas, en uiteindelijk de incarnatie van het goddelijk Woord in Johannes.
  13m 19s
 • Christendom in een post-moderne wereld

  11 MAY 2024 · Samenvatting: In de bespreking van het christendom binnen een postmoderne context, onderzoeken we de relevantie van het christelijk geloof in onze hedendaagse, vaak als postmodern bestempelde, tijdperk. De discussie voert ons terug naar de 19e eeuw en de filosofie van Friedrich Nietzsche, die vijf kernconcepten over het christendom introduceerde die nog steeds van belang zijn voor het begrijpen van de positie van het christendom vandaag de dag. Het eerste concept is Nietzsche's idee van 'de dood van God', wat suggereert dat het christelijk geloof zijn geloofwaardigheid heeft verloren. Nietzsche beschrijft een prediker die verkondigt dat God dood is omdat het geloof in Hem is verdwenen. Volgens Nietzsche bestaat God alleen zolang mensen in Hem geloven. De dood van God moet worden 'begraven' om plaats te maken voor een nieuw levensperspectief. Het tweede concept is 'rancune', voortkomend uit Nietzsche's kritiek op de christelijke moraal, die hij ziet als een uiting van de wil tot macht van de zwakkeren over de sterkeren. Deze moraal zou leiden tot een gelijkschakeling van zwak en sterk uit haat tegen de sterkeren. Het derde concept is de reductie van sociale en psychologische processen tot biologische en metafysische processen, gecentreerd rond de 'wil tot macht'. Nietzsche stelt dat alles wat bestaat een inherente wil tot macht heeft, die streeft naar zelfbehoud en voortbestaan. Het vierde concept is de 'übermensch' of bovenmens, die een nieuwe vorm van menselijkheid vertegenwoordigt, gericht op zelfbelang. Dit staat in contrast met de oude humaniteit die zocht naar morele waarden buiten zichzelf. Het vijfde en laatste concept is de 'eeuwige terugkeer van hetzelfde', wat een afwijzing inhoudt van eschatologisch denken waarin de geschiedenis een uiteindelijke vervulling vindt. Deze concepten vormen samen de postmoderne cultuur die zich afzet tegen het christendom. Het is essentieel om te begrijpen hoe deze ideeën zich manifesteren in onze samenleving om de dialoog tussen geloof en cultuur levend te houden. In de moderne tijd, die lijkt op Prometheus, domineren techniek en economie ons gezamenlijk bestaan. Tegenover deze technologische en economische krachten staan Bijbelse parabels zoals die van de dagloners in de wijngaard en de torenbouw van Babel. In deze postmoderne tijd is het van belang dat de christelijke theologie trouw blijft aan haar oorspronkelijke motieven en Nietzsches bezwaren terzijde schuift. Dit is een punt dat verder uitgewerkt zal worden.
  12m 41s
 • De historische Jezus - Sanders

  8 MAY 2024 · Samenvatting: In de historische context van Jezus van Nazareth, kunnen we met enige zekerheid stellen dat hij zichzelf zag als de laatste boodschapper van God voor het aanbreken van het koninkrijk. Hij verwachtte een nieuwe orde, gekenmerkt door de hereniging van de twaalf stammen, een nieuwe tempel, en een samenleving zonder geweld of echtscheiding, waarin zelfs de gemarginaliseerden, inclusief zondaars, een plek zouden hebben. Jezus had volgelingen die zijn visie deelden en bereid waren om een levenstransformatie te ondergaan, zelfs na zijn dood. Zijn boodschap en genezingen trokken grote menigten aan, en sommigen zagen in hem een figuur vergelijkbaar met grote profeten uit Israëls verleden, of zelfs als de 'zoon van God'. Historisch gezien is niets van wat we over Jezus weten uniek; vergelijkbare wonderen, geweldloosheid, eschatologische verwachtingen en aandacht voor gemarginaliseerden zijn ook in andere figuren te vinden. Echter, de combinatie van deze elementen maakt zijn persoonlijkheid onderscheidend. De gelijkenissen toegeschreven aan Jezus zijn literair bijzonder, hoewel het onzeker is of ze daadwerkelijk door hem zijn verteld. Het christendom begon als een vernieuwingsbeweging binnen het jodendom, en veel over Jezus' rol in het toekomstige koninkrijk blijft onbekend. Hij claimde nooit expliciet koningschap, hoewel zijn acties en uitspraken implicaties hadden die daarmee overeenkwamen. De discipelen transformeerden zijn boodschap na zijn dood, gelovend dat hij gestorven was om zondaars te redden. Deze historische analyse suggereert dat de theologie zich moet aanpassen aan de geschiedenis, in plaats van andersom. Het Nieuwe Testament wordt gezien als propagandistische literatuur, gevormd door theologische interpretaties na Jezus' dood. Hedendaagse theologie zou deze historische lagen moeten integreren om tot een vernieuwde visie te komen, zoals voorgesteld door geleerden als Sanders en James Dunn. Dit vereist een theologie die overeenkomt met wat we historisch over Jezus weten, in plaats van een die wordt gedicteerd door traditionele theologische perspectieven.
  12m 58s
 • Supporters Club

  #19 - Vrouw in het ambt en: Charismania in de HSV studiebijbel

  22 NOV 2019 · De discussie is weer opgelaaid, nu buiten de PKN die daar vele jaren geleden last van had. Mogen vrouwen in het ambt - ouderling en predikant - staan? Bijbelvaste christenen kennen de zwijgteksten, maar ook in de Confessionele Vereniging gaan nu stemmen op om daar vooral relativerend mee om te gaan. Volgende week een verslag van de bijeenkomst van het CV in Nunspeet over deze vraag met ds. Van Veluw. Wat is het Bijbelse antwoord? En wat gebeurt er wanneer we zeggen dat de Bijbel niet het laatste woord heeft? Is Paulus dan in elk opzicht verouderd? Vooruitlopend op de CV vergadering alvast een radicale kanttekening bij een treurig debat. En dan: ontdekkingen in de HSV studiebijbel. Wat zeggen de kanttekeningen bij 1 Kor. 12-14, wanneer het over de gaven van de Geest gaat? Sporen van Charismania zijn dan overal te vinden. Een klinisch onderzoek. Vanwege de lengte afgewisseld met enkele muzikale bijdragen.
  Play
  1h 23m 8s
Onder naam KOINONIA BIJBELSTUDIE verzorg ik regelmatig bijbelstudies en beschouwingen over het kerkelijke leven. Soli Deo Gloria!
Contacts
Information

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search