Settings
Light Theme
Dark Theme
Podcast Cover

FluentFiction - Welsh

 • Conquering Snowdon: A Story of Friendship and Courage

  24 JUN 2024 · Fluent Fiction - Welsh: Conquering Snowdon: A Story of Friendship and Courage Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/conquering-snowdon-a-story-of-friendship-and-courage/ Story Transcript: Cy: Y bore oedd yn gyfarch hael ac yn llonni i gynifer o deithiau, ac ni allai Carys a Rhodri ddechrau diwrnod gwell i'w hantur. En: The morning greeted generously and cheered up many journeys, and Carys and Rhodri could not have started a better day for their adventure. Cy: Cerddai Carys a Rhodri i fyny'r llwybr serth yn Eryri, y goleuni haul yn glir yn eu golygon. En: Carys and Rhodri were walking up the steep path in Snowdonia, the sunlight clear in their sight. Cy: Roedd Carys yn gyffroi. En: Carys was excited. Cy: Roedd hi'n barod i groesi pob anhawster i gyrraedd copa'r Wyddfa. En: She was ready to overcome any difficulty to reach the peak of Snowdon. Cy: Roedd Rhodri wrth ei hochr, yn dawelach ac yn llai siŵr. En: Rhodri was by her side, quieter and less certain. Cy: Roedd ofn uchder wedi dal ei afael arno'n drwm. En: The fear of heights had gripped him heavily. Cy: "Rydyn ni'n gallu gwneud hyn," meddai Carys yn benderfynol. En: "We can do this," said Carys determinedly. Cy: "Rydw i'n gwybod efallai fydd hi'n anodd, ond ni allwn ymwrthod â'r cyfle hon." En: "I know it might be difficult, but we can't refuse this opportunity." Cy: Edrychodd Rhodri i'r ddaear ac yn ôl ar y mynydd uchel. En: Rhodri looked at the ground and back at the high mountain. Cy: "Bydd popeth yn iawn, Carys," meddai, heb fod yn siŵr yn wir. En: "Everything will be alright, Carys," he said, not entirely sure. Cy: Roedd y llwybr yn mynd yn fwy serth a chreigiog wrth iddynt fynd yn uwch. En: The path became steeper and rockier as they ascended. Cy: Roedd y golygfeydd o'r gwastadeddau gwyrddlas yn llonnarad, ond roedd Rhodri'n canolbwyntio ar ei anadl, gan gofio i beidio edrych i lawr. En: The views of the lush green plains were enlivening, but Rhodri focused on his breathing, remembering not to look down. Cy: Wrth iddynt agosáu at ledled cul, roedd Rhodri'n arafu. En: As they approached a narrow ledge, Rhodri slowed down. Cy: Gwelodd Carys am edrych yn ôl. En: Carys noticed and looked back. Cy: "Ti'n iawn, Rhodri?" gofynnodd hi'n braf. En: "Are you alright, Rhodri?" she asked kindly. Cy: Teimlodd Rhodri ei galon yn cyflymu. En: Rhodri felt his heart race. Cy: "Dydw i ddim yn siŵr," atebodd, gan deimlo ofn yn ei lais. En: "I'm not sure," he replied, hearing the fear in his voice. Cy: Cynigiodd Carys ei law er cymorth. En: Carys offered her hand for help. Cy: "Yma, Rhodri; rydym yn tîm. En: "Here, Rhodri; we're a team. Cy: Nid wyf am gyrraedd y copa hebot ti." En: I don't want to reach the peak without you." Cy: Cymerodd Rhodri y llaw, gan ddal ei anadl, a daeth ymlaen yn araf. En: Rhodri took the hand, holding his breath, and moved forward slowly. Cy: Arhosodd y ddau wrth y ledled, wedi'u hamgylchynu gan fynyddoedd, a'r gwynt yn curo'n galed yn eu hwynebau. En: The two paused at the ledge, surrounded by mountains, with the wind beating hard against their faces. Cy: Roedd Rhodri'n rhewi am eiliad, methu symud ymlaen na'n ôl. En: Rhodri froze for a moment, unable to move forward or back. Cy: "Gallwn ni wneud hyn," poedodd Carys. En: "We can do this," urged Carys. Cy: "Rho dy swydd ymlaen, un cam ar y tro." En: "Put your effort forward, one step at a time." Cy: Gafaelodd Rhodri yn dynach, gan gydio'n gryfach yn llaw ei ffrind. En: Rhodri gripped tighter, holding his friend's hand more firmly. Cy: Gan gymryd anadl dynn, cymerodd un cam yn araf, ac yna gam arall. En: Taking a deep breath, he took one slow step, and then another. Cy: Yn araf bach, dechreuodd symud. En: Gradually, he began to move. Cy: Wedi oriau o ddringo a gorchfygu ofnau, gwelodd y ddau gopa'r Wyddfa y tu blaen. En: After hours of climbing and conquering fears, the two saw the summit of Snowdon ahead. Cy: Roedd y mynydd yn enfawr, a'r gorwel yn llawn o obaith. En: The mountain was immense, and the horizon was full of hope. Cy: "Rydym wedi llwyddo!" gweiddi Carys, ei llais yn llond llawenydd. En: "We've done it!" shouted Carys, her voice full of joy. Cy: Cydiodd Rhodri yn llaw Carys unwaith eto. En: Rhodri held Carys's hand once again. Cy: "Diolch i ti," meddai'n dawel. En: "Thank you," he said quietly. Cy: "Hebot ti, fyddwn ni ddim wedi cyrraedd." En: "Without you, we wouldn't have made it." Cy: Wrth sefyll ar y copa, aeddu brwydr pob cam, roedd Carys a Rhodri yn teimlo rhywbeth mwy na llwyddiant dros y mynydd. En: Standing on the peak, having earned every step, Carys and Rhodri felt something more than simply conquering the mountain. Cy: Roeddent wedi meithrin perthynas pwysicach — un o gefnogaeth ac ymddiriedaeth. En: They had fostered a more important relationship — one of support and trust. Cy: Ac wrth iddynt edrych i lawr o'r copa, roeddynt yn gwybod bod pob cam, pob llwyddiant a chynghori ei gilydd wedi gwneud yr antur yn wirioneddol werthfawr. En: As they looked down from the peak, they knew that every step, every success, and each other's encouragement had made the adventure truly worthwhile. Vocabulary Words: - generously: hael - cheered up: llonni - steep: serth - excited: cyffroi - overcome: croesi - difficulty: anhawster - peak: copa - fear: ofn - gripped: dal ei afael - refuse: ymwrthod - opportunity: cyfle - ascended: yn uwch - lush: gwyrddlas - plain: gwastadedd - enlivening: llonnarad - breathed: anadl - narrow: cul - ledge: ledled - froze: rhewi - urged: poedodd - rockier: creigiog - immense: enfawr - horizon: gorwel - joy: llawenydd - earned: aeddu - conquering: gorchfygu - fostered: meithrin - relationship: perthynas - support: cefnogaeth - trust: ymddiriedaeth
  Played 16m 32s
 • Hilarious Hiking: Silly Moments & Sharp Spirits

  23 JUN 2024 · Fluent Fiction - Welsh: Hilarious Hiking: Silly Moments & Sharp Spirits Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/hilarious-hiking-silly-moments-sharp-spirits/ Story Transcript: Cy: Ar fore hyfryd o haf, roedd yr awyr yn glir a'r haul yn gwenu yng Ngwlad y Rhedyn, Parc Cenedlaethol Eryri. En: On a lovely summer morning, the sky was clear and the sun was smiling in the Land of the Ferns, Snowdonia National Park. Cy: Wrth ymyl llyn disglair, roedd Eira yn cyffroi. En: Next to a sparkling lake, Eira was excited. Cy: “Rydw i’n barod, Rhodri! En: "I'm ready, Rhodri!" Cy: ” galwodd hi. En: she called. Cy: Rhodri, gydag a chamera mawr yng nghofleidio ei wddf, ynti'n ateb: “Da iawn, Eira! En: Rhodri, with a large camera hanging around his neck, responded, "Well done, Eira! Cy: Mae’r tywydd yn berffaith ar gyfer lluniau heddiw. En: The weather is perfect for photos today." Cy: ”Roedd Eira yn benderfynol. En: Eira was determined. Cy: Roedd hi am brofi ei bod hi'n dda wrth gerdded i fyny mynyddoedd. En: She wanted to prove that she was good at hiking up mountains. Cy: Dim ond problem oedd ei bod hi’n tueddu i fod yn lletchwith iawn. En: The only problem was that she tended to be very clumsy. Cy: Roedd Rhodri'n dawel a chill, eisiau dangos cefnogaeth. En: Rhodri was calm and quiet, wanting to show support. Cy: “Cerwn ni am y copa. En: "Let's head for the summit. Cy: Bydd golygfeydd arbennig i’w gweld,” meddai Rhodri. En: There will be fantastic views to see," said Rhodri. Cy: Dechreuson nhw ddringo. En: They began to climb. Cy: Wrth i Eira wthio ymlaen, fe lithrodd yn sydyn ar garreg laith, gan gwympo ar ei chefn. En: As Eira pushed on, she suddenly slipped on a wet rock, falling onto her back. Cy: Roedd Rhodri’n chwerthin ond wedi ei helpu hi’n codi. En: Rhodri laughed but helped her up. Cy: “Dim poeni, Eira. En: "No worries, Eira. Cy: Jyst damwain fach! En: Just a little accident!" Cy: ”Gan wingo a chyda chlym ar ei phen-glin, cerddodd Eira ymlaen yn benderfynol. En: Wincing and with a scratch on her knee, Eira walked on determinedly. Cy: Ond fuan, daeth problem arall. En: But soon, another problem arose. Cy: Trobwll carped bach o wenoliaid, gan achosi iddi siglon. En: A swarm of small swallows darted around, causing her to stumble. Cy: Troed ar gro, syrthiodd hi’n syth i lwyn o ddrain. En: Stepping awkwardly, she fell straight into a thorn bush. Cy: Roedd Rhodri’n codi ei gamera yn brydlon. En: Rhodri lifted his camera promptly. Cy: “Paid â symud! En: "Don't move!" Cy: ” gwenodd. En: he smiled. Cy: Roedd hi’n edrych fel pe bai hi mewn artistiaeth rwgerig, ond nid yn erioed wedi lat. En: She looked like she was in a crazy piece of artwork, but had never laughed so much. Cy: Rhodri cymrodd y cyfle i dynnu llun. En: Rhodri took the opportunity to snap a photo. Cy: Roeddent yn fwrw ymlaen. En: They continued onward. Cy: Byddai Eira’n dal ati. En: Eira was persistent. Cy: Er gwaethaf y smonach, roedd hi resoli. En: Despite the mess, she was resolute. Cy: “Oes rhywbeth ym mhoced de. En: "Is there something in my right pocket... Cy: oh! En: oh!" Cy: " Wrth edrych i lawr, sylweddolodd Eira fod un ohoni broga’r bloeddio’n sefyll ar ei Phen-glin. En: Looking down, Eira realized that a small frog was sitting on her knee. Cy: Ar ben arall y llwybr roedd Rhodri’n hynod ddiddan. En: At the other end of the path, Rhodri was thoroughly amused. Cy: Wedi cyrraedd ymyl llyn arall, Rhodri tynnodd lun o Eira’n ymlid y broga o fraich ei chrys. En: Having reached the edge of another lake, Rhodri took a picture of Eira trying to shake off the frog from her shirt sleeve. Cy: “Rydw i’n synnu nad yw hwn wedi troi’n ffotograffydd doniol! En: "I’m surprised this hasn’t turned into a comedy photoshoot!" Cy: ”Yn olaf, roedd hi’n mynd i brofi un her olaf a phwysic. En: Finally, she was about to face one last, crucial challenge. Cy: Er bod fynny swydd a’r mynydd, roedd yn troedio ac yn cwympo mewn pwll dŵr. En: While navigating a tricky part of the mountain, she tripped and fell into a puddle. Cy: Ei ddillad yn llaith, wyneb coch. En: Her clothes were soaked, her face red. Cy: Roeddent yn chwerthin gyda’i gilydd. En: They laughed together. Cy: Roedd yr holl helyntion yn hynod doniol. En: All the mishaps were incredibly funny. Cy: Ar ddiwedd y dydd cerdded, perchuddwyd Eira’n blinedig ond boddhaol. En: At the end of the day's hike, Eira was exhausted but content. Cy: “Diolch Rhodri,” meddai hi, “Mae’n rhaid i mi gytuno—dwi ddim yn gerdded mynyddoedd camp parhaol! En: "Thank you, Rhodri," she said, "I must admit—I’m not a permanent mountain hiker!" Cy: ”Gwenodd Rhodri mewn ystyfnigrwydd, ynddyn nhw’n eistedd ochr yn ochr, yn edrych ar yr haul yn machlud ben boglynol. En: Rhodri smiled stubbornly, as they sat side by side, watching the sun set behind the peaks. Cy: “Weithiau, Eira, y lluniau gorau yw'r rhai heb eu cynllunio. En: "Sometimes, Eira, the best pictures are the unplanned ones. Cy: Dyna wnaeth y dydd hwn yn arbennig—yr holl eiliadau gwirion! En: That’s what made today special—all those silly moments!" Cy: ”Egyr Rhodri ei gamera mewn cydgymeradwyoedd, ymgollodd nhw’n llawen—yn hynod ddiolchgar am y frenhines cerdded oedd hi ac am saisondeb y fawrth lan. En: Rhodri opened his camera in agreement, and they submerged into happiness—extremely grateful for Eira's hiking adventures and the misadventures along the way. Cy: Fe orffennon nhw’r diwrnod yn chwerthin ac yn rhannu tawelwch o Tenaran Eryri—pontio broga, drain, a phyllau dŵr. En: They ended the day laughing and sharing the quiet of Snowdonia—bridging frogs, thorns, and puddles. Cy: Roedd bywyd yn berffaith, llawn eiliadau gwirion a ysbrydion dyfernog. En: Life was perfect, full of silly moments and sharp-spirited experiences. Vocabulary Words: - lovely: hyfryd - sparkling: disglair - excited: cyffroi - determined: benderfynol - clumsy: lletchwith - summit: copa - views: golygfeydd - slipped: lithrodd - accident: damwain - wincing: wingo - scratch: clym - swarm: trobwll - stumble: siglon - awkwardly: ar gro - thorn bush: lwyn o ddrain - promptly: brydlon - persistent: dali ati - resolute: resoli - crucial: pwysic - stubbornly: mewn ystyfnigrwydd - unplanned: heb eu cynllunio - bridging: pontio - misadventures: saisondeb - genuinely: wirion - sharp-spirited: dyfernog - soaked: llaith - content: bodhaol - marvelous: epig - landscape: dirwedd - frogs: broga
  Played 18m 23s
 • Caught in Snowdonia: Battling Nature's Fury for Survival

  22 JUN 2024 · Fluent Fiction - Welsh: Caught in Snowdonia: Battling Nature's Fury for Survival Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/caught-in-snowdonia-battling-natures-fury-for-survival/ Story Transcript: Cy: Ar galon Parc Cenedlaethol Eryri, cerddai Eira yn llawn mwynhad gwyn dydd Mawrth. En: In the heart of Snowdonia National Park, Eira walked with great enjoyment on a white Tuesday. Cy: Teimlai'r gwynt oer ar ei hwyneb wrth iddi ddringo'r llwybrau cerrig. En: She felt the cold wind on her face as she climbed the rocky paths. Cy: Roedd y mynyddoedd yn brydferth, yn lliwgar gyda blodau a phlanhigion. En: The mountains were beautiful, colorful with flowers and plants. Cy: Roedd hi'n hwyr prynhawn pan welodd Eira gymylau tywyll yn casglu yn y nen. En: It was late afternoon when Eira saw dark clouds gathering in the sky. Cy: Cyn iddi sylweddoli, dechreuodd storm ffyrnig. En: Before she realized, a fierce storm began. Cy: Roedd y gwynt yn rhuo fel gelyn ac roedd y glaw yn troi'n iâ. En: The wind roared like an enemy, and the rain turned to ice. Cy: Roedd hi'n methu gweld y llwybr o'i blaen. En: She couldn't see the path ahead of her. Cy: Roedd Eira wedi ei harafu a chafodd ei llusgo i lawr y mynydd gan rym y gwynt. En: Eira was slowed down and was dragged down the mountain by the force of the wind. Cy: Pan orffennodd y gwyntoedd gwyllt, canfyddai Eira ei hun wedi'i hamgylchynu gan dywyllwch a chwythu eira dirfawr. En: When the wild winds ended, Eira found herself surrounded by darkness and heavy snowdrifts. Cy: Roedd ei dillad yn wlyb a’i chroen yn oer fel rhew. En: Her clothes were wet and her skin was as cold as ice. Cy: Teimlai ofn yn dal ei chalon. En: Fear gripped her heart. Cy: Roedd hi’n ynysig, yn ddrwgdybus ac yn oer. En: She was isolated, suspicious, and cold. Cy: Cafodd Eira ei gorfodi i ddod o hyd i loches. En: Eira was forced to find shelter. Cy: Gwelodd ogof bychan gerllaw. En: She saw a small cave nearby. Cy: Llwyddodd i gropian i mewn a gysodd wrth y mur. En: She managed to crawl inside and rested against the wall. Cy: Roedd y tywydd y tu allan yn parhau i fod yn greulon, ond roedd hi’n ddiogel am y foment. En: The weather outside remained cruel, but she was safe for the moment. Cy: Cofiwch, rhaid iddi gadw'n gynnes. Casglodd coed sych o'r llawr. En: Remembering she needed to stay warm, she gathered dry wood from the ground. Cy: Fel hyn, llwyddodd i ddechrau tan gan ddefnyddio ei chynhesach. En: With this, she managed to start a fire using her lighter. Cy: Golygai'r cof gwresig y gallai hi orddwy yn felys. En: The warm glow meant she could sleep sweetly. Cy: Wrth i'r noson fynd heibio, clywodd Eira synau o'r tu fôr. En: As the night went by, Eira heard sounds from outside. Cy: Roedd yn sŵn unrhyw greadur. En: It was the noise of some creature. Cy: Pwy oedd yn dod? En: Who was coming? Cy: Aeth ei chalon yn gyflym, ond llwyddodd i aros yn dawel. En: Her heart raced, but she managed to stay quiet. Cy: Pan welodd olau fflachlamp, roedd hi'n wylo'n dawel. En: When she saw the light of a flashlight, she wept quietly. Cy: Roedd y tîm achub wedi dod. En: The rescue team had come. Cy: "Dwi yma! Dwi yma!" gweflodd Eira yn llawen. En: "I'm here! I'm here!" Eira shouted joyfully. Cy: Daeth y tîm ag iddi amddiffyn a pharatoi’n drylwyr ar gyfer dychwelyd a'r trigolion diogel. En: The team brought her protection and thoroughly prepared her for the return and the safe inhabitants. Cy: Ar ôl hynny, cafodd Eira ei hachub ac roedd hi'n ddiolchgar o fod yn sych a chynnes unwaith eto. En: After that, Eira was rescued and she was grateful to be dry and warm once again. Cy: Dysgodd wers bwysig, i fod yn barod am yr annisgwyl, ond cofiwyd hi bob amser am ei chryfder yn ystorm. En: She learned an important lesson: to be ready for the unexpected, but her strength in the storm would always be remembered. Cy: Enw'r mynyddoedd, y storm a'r rhyfeddol lloches yn fyw yn ei chof am byth. En: The name of the mountains, the storm, and the remarkable shelter would remain alive in her memory forever. Cy: Diwedd. En: The End. Vocabulary Words: - enjoyment: mwynhad - rocky: cerrig - gathering: casglu - fierce: ffyrnig - roared: rhuo - ice: iâ - slowed down: wedi ei harafu - dragged down: llusgo i lawr - surrounded: wedi'i hamgylchynu - snowdrifts: chwythu eira dirfawr - collision: rhyfaddol - suspicious: ddrwgdybus - shelter: loches - crawl: cropian - weather: tywydd - cruel: creulon - rested: gysodd - gathered: casglodd - ground: llawr - lighter: cynhesach - warm glow: cof gwresig - creature: creadur - flashlight: fflachlamp - protection: amddiffyn - thoroughly: drylwyr - return: dychwelyd - inhabitants: trigolion - grateful: ddiolchgar - unexpected: annisgwyl - strength: cryfder
  Played 14m 28s
 • A Day in Snowdonia: Friendship and Adventure in the Wilderness

  21 JUN 2024 · Fluent Fiction - Welsh: A Day in Snowdonia: Friendship and Adventure in the Wilderness Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/a-day-in-snowdonia-friendship-and-adventure-in-the-wilderness/ Story Transcript: Cy: Roedd hi'n ddiwrnod braf yn Eryri. En: It was a fine day in Snowdonia. Cy: Daeth Aneira, Dylan a Carys yno i gerdded yn y parciau gwyrddlas. En: Aneira, Dylan, and Carys had come there to walk in the green parks. Cy: Roedd y tri ffrind yn edrych ymlaen at y diwrnod hir o anturiaethau a golygfeydd godidog. En: The three friends looked forward to a long day of adventures and stunning views. Cy: Roedd y tywydd yn berffaith ac roedd yr awyr gwyn las. En: The weather was perfect and the sky was white and blue. Cy: “Gawn ni fynd fyny wedyn lawr yr allt sydd yna,” meddai Dylan yn llawn brwdfrydedd. En: “Can we go up and then down that hill?” Dylan said enthusiastically. Cy: “Bydd yn wych,” atebodd Aneira. En: “It will be great,” replied Aneira. Cy: Cerddon nhw ymlaen yn gofalus, heibio i afonydd bywiog a choed tal. En: They walked carefully, passing lively rivers and tall trees. Cy: Roedd gwên ar wyneb Carys wrth weld yr holl natur o'i chwmpas. En: A smile appeared on Carys' face as she saw all the nature around her. Cy: Yn sydyn, daeth Aneira i stop. En: Suddenly, Aneira came to a stop. Cy: “Awh!” gwaeddodd hi wrth ddisgyn i'r llawr. En: “Ouch!” she cried out as she fell to the ground. Cy: Roedd trwyn ei throed yn boenus iawn. En: Her ankle was in a lot of pain. Cy: “Beth ddigwyddodd?” gofynnodd Dylan yn bryderus. En: “What happened?” Dylan asked worriedly. Cy: “Tair dro chi mi wnes i droedio ar garreg lachar a throi fy migwrn,” atebodd Aneira yn brifo. En: “I think I stepped on a loose rock and twisted my ankle,” Aneira answered, hurting. Cy: Ei hwyneb yn wyn gan y boen. En: Her face was white with pain. Cy: “Www, mae hynny'n edrych yn dost,” meddai Carys yn dosturiol. En: “Wow, that looks painful,” Carys said sympathetically. Cy: “Beth gallwn ni neud?” En: “What can we do?” Cy: “Rhaid i ni ei helpu hi i gael gorffwys,” awaedodd Dylan yn sicr. En: “We need to help her rest,” declared Dylan firmly. Cy: Codon nhw Aneira'n ofalus a chariwyd hi i lawr yr allt. En: They carefully picked Aneira up and carried her down the hill. Cy: Roedd y llwybr yn anodd, ond doedd dim modd ildio. En: The path was difficult, but there was no way to give up. Cy: Roedd rhaid iddynt ddod o hyd i rywle iddi eistedd ac ymlacio. En: They had to find somewhere for her to sit and relax. Cy: Wedi cerdded yn araf am beth awr, daethon nhw i gynefin bach gyda choed tal a llwyni tyfniog. En: After walking slowly for a while, they found a small clearing with tall trees and thick bushes. Cy: “Eistedd yma,” meddai Dylan wrth Aneira. En: “Sit here,” Dylan said to Aneira. Cy: “Diolch,” atebodd hi yn ddiolchgar. En: “Thanks,” she replied gratefully. Cy: Roedd y boen dal yno, ond roedd gorffwys wedi lleddfu rhywfaint ohoni. En: The pain was still there, but resting had alleviated some of it. Cy: “Fe ddylen ni gael rhywbeth i osod ar eich migwrn,” awgrymodd Carys. En: “We should get something to put on your ankle,” suggested Carys. Cy: Aeth hi a Dylan i chwilio am ddŵr oer yn yr afon gyfagos. En: She and Dylan went to look for cold water in the nearby river. Cy: Wedi iddynt lenwi eu potel, dychwelsant at Aneira. En: After filling their bottle, they returned to Aneira. Cy: “Dyma, rhowch hwn ar eich migwrn,” meddai Carys yn garedig. En: “Here, put this on your ankle,” Carys said kindly. Cy: “Diolch i chi,” meddyliodd Aneira wrth iddi osod y potel dŵr oer ar ei chlwyf. En: “Thank you,” Aneira said as she placed the cold water bottle on her injury. Cy: Roedd hi'n dechrau teimlo'n well. En: She began to feel better. Cy: Penderfynodd y tri eistedd yno am ychydig cyn symud ymlaen. En: The three decided to sit there for a while before moving on. Cy: Wrth iddynt eistedd, cynhaliwyd sgyrsiau byr yn dechau a gorffen. En: As they sat, brief conversations began and ended. Cy: Ar ol i Aneira deimlo'n gryfach, codon nhw a dechrau'r siwrna yn ôl i'r car. En: Once Aneira felt stronger, they got up and started the journey back to the car. Cy: Y tro hwn, roedd Carys a Dylan yn cerdded yn arafach i sicrhau nad oedd Aneira'n cael mwy o anafion. En: This time, Carys and Dylan walked more slowly to ensure that Aneira didn’t get more injured. Cy: Wedi iddynt gyrraedd eu car, roedd y tri yn blino, ond roeddent yn falch bod Aneira'n ddiogel. En: When they reached their car, the three were tired, but they were glad that Aneira was safe. Cy: “Rydyn ni i gyd yn dîm gwych,” meddai Dylan yn hapus. En: “We all make a great team,” Dylan said happily. Cy: “O'n i ddim yn medru gwneud hebddoch chi,” atebodd Aneira gan wên fawr. En: “I couldn’t have done it without you,” Aneira replied with a big smile. Cy: Roeddem yr oll yn gwybod bod ffrindiau'n barod i gefnogi'i gilydd trwy bethau anodd fel y digwyddiad heddiw. En: They all knew that friends are ready to support each other through difficult times like today. Cy: A dyna fe, daeth y diwrnod i ben gyda'r tri yn teimlo'n hapus fod nhw wedi goresgyn yr her ac wedi dal i fod yn ffrindiau agos iawn. En: And with that, the day came to an end with the three feeling happy that they had overcome the challenge and remained very close friends. Vocabulary Words: - adventures: anturiaethau - stunning: godolig - enthusiastically: llawn brwdfrydedd - pain: boen - twisted: troi - alleviated: lleddfu - firmly: yn sicr - smile: gwên - loose: lachar - ankle: migwrn - sympathetically: dosturiol - declared: awaedodd - clearing: cynefin - gratefully: yn ddiolchgar - placed: gosod - brief: byr - conversations: sgyrsiau - happened: ddigwyddodd - nearby: cyfagos - ensure: sicrhau - overcome: goresgyn - remained: wedi dal - friends: ffrindiau - carried: cariwyd - laughed: chwerthin - excited: cyffrous - rivers: afonydd - bushes: llwyni - kindly: yn garedig - injury: clwyf
  Played 16m 53s
 • A Market Journey: Crafting the Perfect Traditional Welsh Soup

  20 JUN 2024 · Fluent Fiction - Welsh: A Market Journey: Crafting the Perfect Traditional Welsh Soup Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/a-market-journey-crafting-the-perfect-traditional-welsh-soup/ Story Transcript: Cy: Yn y farchnad yng Nghaerdydd, roedd pobl yn brysur yn cerdded rhwng y stondinau lliwgar. En: In the market in Cardiff, people were busily walking between the colorful stalls. Cy: Roedd yr awyr yn llawn blasau a synau. En: The air was full of flavors and sounds. Cy: Roedd Gareth, Nia a Rhydian yn sefyll gydag esgidiau trwm, yn edrych o amgylch gyda llygaid eang. En: Gareth, Nia, and Rhydian stood with heavy shoes, looking around with wide eyes. Cy: Roeddent yn chwilio am gynhwysion perffaith i wneud cawl traddodiadol o Gymru ar gyfer cyfarfod teuluol mawr. En: They were searching for the perfect ingredients to make a traditional Welsh soup for a big family gathering. Cy: "Ble rydym ni'n dechrau? En: "Where do we start?" Cy: " gofynnodd Rhydian yn gyffrous. En: asked Rhydian excitedly. Cy: "Gyda'r cig," atebodd Gareth yn sicr. En: "With the meat," Gareth answered confidently. Cy: "A bod dyngediad i gaws fel ein tad-cu. En: "And a destiny for cheese like our granddad." Cy: "Edrychodd Nia ar ei lyfr nodiadau. En: Nia looked at her notebook. Cy: "Mae angen cig oen arnom. En: "We need lamb. Cy: Mae'r rysáit yn dweud hynny yn glir. En: The recipe clearly says so." Cy: "Aethant i stondin y cigydd. En: They went to the butcher's stall. Cy: Roedd cigyddên wên yn wên enfawr wrth iddynt gyrraedd. En: The butcher had a huge smile as they arrived. Cy: "Beth allaf helpu gyda chi heddiw? En: "How can I help you today?" Cy: " gofynnodd yn groyw. En: he asked cheerfully. Cy: "Mae angen arnom gig oen ar gyfer cawl," dywedodd Gareth. En: "We need lamb for soup," said Gareth. Cy: "Dim problem," atebodd y cigydd. En: "No problem," the butcher replied. Cy: "Mae gennyf hynod o gig ffres. En: "I have exceptionally fresh meat. Cy: Bydd yn berffaith ar gyfer eich cawl. En: It will be perfect for your soup." Cy: "Yn drisiau, symudodd y tri ffrind wrth eu bodd i'r stondin nesaf. En: Happily, the three friends moved on to the next stall. Cy: Roedd yna stondin lysiau llawn o wahanol liwiau. En: There was a vegetable stall full of different colors. Cy: "Beth arall sydd ar y rhestr? En: "What else is on the list?" Cy: " gofynnodd Rhydian. En: Rhydian asked. Cy: "Moron, cennin, winwnsyn," meddalodd Nia wrth edrych ar ei lyfr nodiadau. En: "Carrots, leeks, onions," Nia murmured while looking at her notebook. Cy: "Arhoswch! En: "Wait!" Cy: " gwaeddodd Gareth. En: shouted Gareth. Cy: "Anghofiais am y tatws! En: "I forgot about the potatoes!" Cy: "Ar ôl prynu'r tatws, aethant ymlaen i'r stondinau llaeth i gael caws. En: After buying the potatoes, they proceeded to the dairy stalls to get cheese. Cy: Nia gwelodd gaws Cymreig blasus a synnwyd iddi grybwyll teitl yr enw. En: Nia saw delicious Welsh cheese and excitedly mentioned its name. Cy: "Dyma hyfryd," meddai. En: "This is lovely," she said. Cy: "Bydd yn ychwanegu blas unigryw i'r cawl. En: "It will add a unique flavor to the soup." Cy: "Yn olaf, fe aethant at stondin berlysiau. En: Finally, they went to the herb stall. Cy: "Nid yw cawl heb berlysiau ffres," dywedodd Rhydian yn falch. En: "Soup isn't soup without fresh herbs," Rhydian said proudly. Cy: Gyda'u bagiau yn llawn o gigoedd a llysiau, a'u calonnau'n llawn cyffro, roeddent yn barod i ddychwelyd adref. En: With their bags full of meats and vegetables, and their hearts full of excitement, they were ready to return home. Cy: Roeddent yn meddwl am y ymgynnull teuluol mawr a pha mor arbennig fyddai'r pryd heb gymorth y farchnad! En: They thought about the big family gathering and how special the meal would be with the help of the market! Cy: Dydd cyfarfod y teulu cyrhaeddodd. En: The day of the family meeting arrived. Cy: Gweithio'n galed, coginiodd y tri gyda'i gilydd yn y gegin. En: Working hard, the three cooked together in the kitchen. Cy: Llenwyd yr ystafell gyda'r aroglau a thaeniodd gwên ar wynebau pob un ohonynt wrth i'r stiw gynhesu ar yr hob. En: The room filled with aromas and smiles spread across their faces as the stew simmered on the hob. Cy: Ar ôl diwrnod o chwilio a choginio, cyrhaeddodd y foment – agorodd rhieni, neiniau, teidiau, brodyr a chwiorydd y drws i ddod i mewn. En: After a day of searching and cooking, the moment arrived – parents, grandparents, brothers, and sisters opened the door to come in. Cy: Roeddent i gyd yn barod i flasu'r cawl traddodiadol Cymreig. En: They were all ready to taste the traditional Welsh soup. Cy: "Da iawn," meddai tad Gareth wrth flasu'r bwyd. En: "Well done," said Gareth's father as he tasted the food. Cy: "Mae'n blasu fel cawl ein tad-cu. En: "It tastes like our granddad's soup." Cy: "Roedd y tri ffrind yn edrych ar ei gilydd a chwerthin. En: The three friends looked at each other and laughed. Cy: Roedd y chwilio ar draws y farchnad yng Nghaerdydd wedi talu ei ffordd yn llawn, gan ddod â'u teulu ynghyd mewn pryd gwych a chynhesol. En: The search across the Cardiff market had paid off fully, bringing their family together in a wonderful, warm meal. Cy: Roedd y pryd yn llwyddiant llwyr, ac fe wnaethant wybod bod gwaith tîm, cariad a'r cynhwysion perffaith yn gwneud unrhyw bryd yn gyfan. En: The meal was a complete success, and they realized that teamwork, love, and the perfect ingredients make any meal whole. Vocabulary Words: - market: farchnad - gathering: cyfarfod - butcher: cigydd - cheerfully: groyw - exceptionally: hynod - stall: stondin - herbs: berlysiau - ingredients: cynhwysion - recipe: rysáit - lamb: cig oen - carrots: moron - leeks: cennin - onions: winwnsyn - potatoes: tatws - dairy: llaeth - flavor: blas - aromas: aroglau - proudly: yn falch - excitedly: yn gyffrous - unique: unigryw - hob: hob - notebook: lyfr nodiadau - smile: gwên - simmered: cynhesu - meal: pryd - success: llwyddiant - heart: calon - flesh: cig - sounds: synau - confidently: yn sicr
  Played 17m 16s
 • Adventure and Adversity: Hiking Mishap in Snowdonia

  19 JUN 2024 · Fluent Fiction - Welsh: Adventure and Adversity: Hiking Mishap in Snowdonia Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/adventure-and-adversity-hiking-mishap-in-snowdonia/ Story Transcript: Cy: Ar y bore cynnar, roedd yr awyr yn glir a'r heulwen yn disgleirio dros Barc Cenedlaethol Eryri. En: On the early morning, the sky was clear and the sunshine was gleaming over Snowdonia National Park. Cy: Roedd Carys a Dylan yn cerdded i fyny'r mynyddoedd gyda balchder ac edrych ymlaen at y daith. En: Carys and Dylan were walking up the mountains with pride and looking forward to the journey. Cy: Roedd y ddau yn hoff iawn o fynydda. En: Both were very fond of hiking. Cy: "Gwelais barcyn bach yma," meddai Carys, yn edrych ar fap. En: "I saw a small park here," said Carys, looking at a map. Cy: "Rydym yn agos. En: "We are close." Cy: ""Dwi'n canolbwyntio ar fynd i fyny'r ffordd prysur," atebodd Dylan yn wên. En: "I'm focusing on climbing the busy path," Dylan answered with a smile. Cy: Wrth iddynt symud ymlaen, dechreuodd Dylan deimlo cur pen bach. En: As they moved on, Dylan started to feel a slight headache. Cy: Ond nid oedd am stopio. En: But he didn't want to stop. Cy: Roedd yn mwynhau cymaint y golygfeydd. En: He was enjoying the views so much. Cy: "Mae'n bryd i ni gymryd saib," awgrymodd Carys. En: "It's time for us to take a break," suggested Carys. Cy: "Nid wyf eisiau aros," dywedodd Dylan. En: "I don't want to stop," said Dylan. Cy: "Rwy eisiau cyrraedd y brig cyn amser cinio. En: "I want to reach the top before lunchtime." Cy: "Ar y funud hon, trodd Dylan ei droed ar garreg ludiog a chlywodd sŵn cras. En: At that moment, Dylan turned his foot on a slippery stone and heard a crunching noise. Cy: Siriolodd Dylan wrth i boen sydyn deimlo yn ei bigwrn. En: Dylan winced as a sudden pain shot through his ankle. Cy: "O na! En: "Oh no! Cy: Dylan, wyt ti'n iawn? En: Dylan, are you alright?" Cy: " gwaeddodd Carys, yn rhedeg tuag ato. En: shouted Carys, running towards him. Cy: "Fy nghoes! En: "My leg! Cy: Mae'n brifo," atebodd Dylan. En: It hurts," replied Dylan. Cy: Gwelodd Carys bod pigwrn Dylan wedi chwyddo. En: Carys saw that Dylan's ankle had swollen. Cy: Rhaid oedd iddynt fynd yn ôl yn araf. En: They had to go back slowly. Cy: Roedd y daith yn hir ac anodd. En: The journey was long and difficult. Cy: Roedd y ddau yn teimlo'n siomedig ond roedd yn bwysig edrych ar ôl iechyd Dylan. En: Both felt disappointed but it was important to look after Dylan's health. Cy: "Rydym yn agos at y llyn," meddai Carys yn benderfynol. En: "We are close to the lake," said Carys determinedly. Cy: "Gallwn eistedd yno am ychydig. En: "We can sit there for a while." Cy: "Wedi cyrraedd y llyn, eisteddon nhw ar ben carreg fawr a dechreuodd Carys glanhau'r clwyf Dylan. En: Upon reaching the lake, they sat on a large rock and Carys began to clean Dylan's wound. Cy: "Byddwn ni'n iawn," meddai hi'n dawel. En: "We’ll be okay," she said calmly. Cy: "Rwy'n gwybod llwybr byrrach i fynd yn ôl. En: "I know a shorter path to go back." Cy: "Aeth y daith yn araf ond roedd hi'n braf. En: The journey back was slow but pleasant. Cy: Wrth iddynt symud yn ôl, clywodd y ddau gan adar a gweld anifeiliaid gwyllt. En: As they moved back, the two heard birds singing and saw wild animals. Cy: Pan gyrhaeddon nhw'r man cychwyn, edrychodd y ddau ar ei gilydd a chwarddodd. En: When they reached the starting point, they looked at each other and laughed. Cy: "Er nad aeth popeth fel roeddem wedi cynllunio, roedd hi'n antur," meddai Dylan. En: "Even though everything didn't go as planned, it was an adventure," said Dylan. Cy: "Un dychwelwn ati eto, un diwrnod," atebodd Carys yn gwên llawn. En: "One we will return to, one day," replied Carys with a bright smile. Cy: "Ac y tro hwn, byddwn ni'n fwy gofalus! En: "And this time, we'll be more careful!" Cy: " ychwanegodd Dylan, gan chwerthin. En: added Dylan, laughing. Cy: Roedd y ddau yn hapus i fod adref, yn ddiogel. En: Both were happy to be home, safe. Cy: Roedd y wers a ddysgodd yma yn werthfawr iawn. En: The lesson learned here was very valuable. Cy: A dyna ddiwedd ar eu stori arbennig yn Eryri. En: And that was the end of their special story in Snowdonia. Vocabulary Words: - early: cynnar - gleaming: disgleirio - pride: balchder - fond: hoff - map: map - focusing: canolbwyntio - climbing: fynd i fyny - slight: bach - headache: cur pen - break: saib - slippery: ludiog - crunching: cras - wince: siriolodd - pain: boen - ankle: bigwrn - swollen: chwyddo - lake: llyn - determinedly: yn benderfynol - shorter: byrrach - clean: glanhau - wound: clwyf - calmly: yn dawel - pleasant: braf - singing: can - wild: gwyllt - starting point: man cychwyn - planned: cynllunio - adventure: antur - careful: gofalus - safe: yn ddiogel
  Played 14m 45s
 • A Picnic Predicament: The Great Snowdonia Snack Surprises

  18 JUN 2024 · Fluent Fiction - Welsh: A Picnic Predicament: The Great Snowdonia Snack Surprises Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/a-picnic-predicament-the-great-snowdonia-snack-surprises/ Story Transcript: Cy: O dan awyr las a haul cynnes, cychwynnodd Carys, Geraint, a Rhys eu hantur. En: On a day of blue skies and warm sunshine, Carys, Geraint, and Rhys began their adventure. Cy: Penderfynon nhw ymweld â Pharc Cenedlaethol Eryri. En: They decided to visit Snowdonia National Park. Cy: Roedd y bore'n berffaith ar gyfer cerdded, a direidi ar y mynyddoedd. En: The morning was perfect for walking and frolicking on the mountains. Cy: "Mae popeth gennym ni?" gofynnodd Geraint. En: "Do we have everything?" Geraint asked. Cy: "Ydw, rwy’n meddwl hynny," atebodd Carys gyda gwên. En: "Yes, I think so," answered Carys with a smile. Cy: Wrth iddynt ddringo’r llwybr byrlymus, roedd pawb yn hapus. En: As they climbed the winding path, everyone was happy. Cy: Roedd yr olygfa’n wych, ac roeddent yn siarad a chwerthin yn uchel. En: The view was magnificent, and they talked and laughed loudly. Cy: Ar ddiwedd eu taith i gopa’r mynydd, eisteddon nhw i lawr ar y glaswellt caled. En: At the end of their hike to the mountain's peak, they sat down on the hard grass. Cy: "Mae’n amser am bicnic!" cyhoeddodd Rhys. En: "It's time for a picnic!" announced Rhys. Cy: Dechreuodd Carys chwilota yn ei bag. En: Carys started rummaging through her bag. Cy: Stopiodd am eiliad ac yna gwelwyd edrych arswyd ar ei hwyneb. En: She stopped for a moment, and then a look of horror appeared on her face. Cy: "O na!" dywedodd gyda chroesair. En: "Oh no!" she said with a frown. Cy: "Beth sy’n bod?" gofynnodd Geraint, yn bryderus. En: "What's wrong?" asked Geraint, worried. Cy: "Roeddwn i’n meddwl bod gen i fyrbrydau, ond... ond... rwy’n unig wedi pacio teganau a gwleddoedd y gath!" En: "I thought I had snacks, but... but... I've only packed toys and cat treats!" Cy: Roedd pawb yn rhedeg i’w weld, eithr Rhys a Geraint yn ysgwyd eu pennau, chwerthin. En: Everyone rushed to see, except Rhys and Geraint who shook their heads, laughing. Cy: "O, Carys!" ddywedodd Rhys, yn chwerthin o dan ei fygyth. En: "Oh, Carys!" said Rhys, laughing under his breath. Cy: "Beth allwn ni wneud nawr?" meddai Geraint. En: "What can we do now?" said Geraint. Cy: Edrychodd Carys o amgylch. En: Carys looked around. Cy: Yna gwelodd ddafad yn pori gerllaw. En: Then she saw a sheep grazing nearby. Cy: "Gawn ni roi cynnig ar fasnachu?" awgrymodd hi. En: "Shall we try bartering?" she suggested. Cy: Â phrawf, cerddodd hi at y ddafad ac agorodd y bag bwyd cath. En: With a trial, she walked to the sheep and opened the bag of cat food. Cy: "Helo, ddafad. Hoffet ti rhai o’r rhain am dy laswellt?" gofynnodd Carys. En: "Hello, sheep. Would you like some of these for your grass?" Carys asked. Cy: Rhoddodd y ddafad dipyn o syn na thwrw dim, dal yn bwyta ei glaswellt. En: The sheep gave a bit of a puzzled look but didn't make a sound, still eating its grass. Cy: Gofynnodd Carys eto, ond yr un ymateb. En: Carys asked again, but got the same response. Cy: Gwelodd Rhys a Geraint y sefyllfa a throdd y sylw i lawr gyda chwerthin cynnes. En: Rhys and Geraint saw the situation and turned their attention down with warm laughter. Cy: O’r diwedd, penderfynodd mab Geraint, sef Rhys, dorri tipyn o hances a’i roi ar dy laswellt. En: In the end, Geraint's son, Rhys, decided to tear a bit of handkerchief and place it on the grass. Cy: "Dyma ni, Carys. Picnig gostyngedig. Nid yw o fel cacenni, ond mae’n well na dim." En: "Here we go, Carys. A humble picnic. It's not like cakes, but it's better than nothing." Cy: Eisteddon nhw’n llonydd ar y copa, gan fwyta eu pryd diffygiol, ac edrych ar fynyddoedd gwych Eryri. En: They sat quietly on the peak, eating their meager meal, and looked at the magnificent Snowdonia mountains. Cy: Roedd yr awyrgylch tawel a gwenu gyda ffrindiau a barodd eu hantur i fod yn un di-amser. En: The peaceful atmosphere and smiling with friends made their adventure timeless. Cy: Er iddyn nhw waged agor teganau cath a gogo papur, ydi hi am gofio’r wers bwysig honno. En: Even as they opened cat toys and paper packets, they are sure to remember this important lesson. Cy: Meithrin anturiaethau gyda chelfi profiad yw’r prif lythyr yn setlo i gaffi. En: Creating adventures with experienced gear is the main note to settling in a cafe. Cy: Roedd fory, felly, yn haul ychwanegol ar eu bywyd; dyma 'stasydd llawen y munud.' En: The future, therefore, was another day of sunshine on their lives; the 'joyful stasis of the moment.' Cy: A phan ddaeth hi’n amser i fynd, dywedodd Geraint, “Wel, un peth yn siwr, Carys. Nad fyddi di byth yn anghofio bwyd ar gyfer y gath!” En: And when it was time to go, Geraint said, "Well, one thing's for sure, Carys. You'll never forget food for the cat again!" Cy: Chwerthin i gyd oedd y tri wrth gadw mwynhau’r golygfeydd anhygoel. En: All three laughed while continuing to enjoy the incredible views. Cy: Diwedd hapus ar daith anfarwol i Eryri. En: A happy ending to an immortal journey to Snowdonia. Vocabulary Words: - adventure: antur - frolicking: direidi - magnificent: wych - winding: byrlymus - peak: copa - hard grass: glaswellt caled - rummaging: chwilota - horror: arswyd - frown: croesair - bartering: masnachu - puzzled look: syn - warm laughter: chwerthin cynnes - meager meal: pryd diffygiol - peaceful atmosphere: awyrgylch tawel - important lesson: wers bwysig - experienced gear: celfi profiad - joyful stasis: stasydd llawen - immortal journey: taith anfarwol - bags of cat food: bag bwyd cath - mountainous: mynyddig - sheep: ddafad - graze: pori - snacks: byrbrydau - toys: teganau - cat treats: gwleddoedd y gath - handkerchief: hances - laugh under his breath: chwerthin o dan ei fygyth - scenery: golygfeydd - she whispered: sibrydiodd hi - she packed: pecynodd hi
  Played 17m 7s
 • Rediscovering Roots: A Family Adventure in Snowdonia

  17 JUN 2024 · Fluent Fiction - Welsh: Rediscovering Roots: A Family Adventure in Snowdonia Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/rediscovering-roots-a-family-adventure-in-snowdonia/ Story Transcript: Cy: Ymhell yn y Parc Cenedlaethol Eryri, roedd lle o harddwch anghyffredin. En: Deep within Snowdonia National Park, there was a place of extraordinary beauty. Cy: Dyma le y ymgasglodd y teulu i ailgydio yn eu gwreiddiau a'u treftadaeth. En: This was the spot where the family gathered to reconnect with their roots and heritage. Cy: Gwilym, Rhian, a Dafydd oedd yn y teulu hwn. En: The family comprised of Gwilym, Rhian, and Dafydd. Cy: Gwilym oedd y tad. En: Gwilym was the father. Cy: Roedd yn ddyn cryf, gyda gwallt a barf wen. En: He was a strong man with white hair and beard. Cy: Roedd Rhian, y fam, yn fenyw dyner gyda llais melus. En: Rhian, the mother, was a gentle woman with a sweet voice. Cy: Dafydd oedd eu mab. En: Dafydd was their son. Cy: Roedd yn chwilfrydig ac wedi gyffroi'n fawr am yr antur. En: He was curious and very excited about the adventure. Cy: "Heddiw, awn ni i drac hafan machno," meddai Gwilym. En: "Today, we are going to the Machno Trail," said Gwilym. Cy: Roedd yn llwybr a arferai ei deulu cerdded ers cenedlaethau. En: It was a path that their family had walked for generations. Cy: "Mae'n le llawn hanes." En: "It's a place full of history." Cy: Ar ôl pacio'r backpackiau gyda bwydlen, dŵr, a siacedi, cychwynon nhw. En: After packing their backpacks with food, water, and jackets, they set off. Cy: Roedd y llwybr yn ddringnydd a llawn coed. En: The path was steep and wooded. Cy: Roedd adar yn canu yn yr aer, a'r goedwig yn llawn bywyd. En: Birds sang in the air, and the forest was teeming with life. Cy: Wrth fynd ymlaen, stopiodd Dafydd wrth hen garreg fawr. En: As they went along, Dafydd stopped by an old large stone. Cy: "Beth yw hwn?" gofynnodd e gan bwyntio. En: "What is this?" he asked, pointing. Cy: Gwnaeth Gwilym a Rhian wên. En: Gwilym and Rhian smiled. Cy: "Dyma'r Garreg Cwmwl," atebodd Rhian. En: "This is the Cloud Stone," Rhian replied. Cy: "Roedd dy hen-taid arfer chwarae yma pan oedd yn fachgen." En: "Your great-grandfather used to play here when he was a boy." Cy: Rhoddodd hyn gryn gyffro i Dafydd wrth iddo feddwl am yr hen straeon ei deulu. En: This filled Dafydd with great excitement as he thought about his family's old stories. Cy: Teimlai'n cysylltiad cryf gyda'r lle. En: He felt a strong connection to the place. Cy: Cerddasant ymhellach hyd nes iddynt gyrraedd yr afon fechan. En: They walked further until they reached a small river. Cy: "Rydyn ni'n agos," meddai Gwilym. En: "We're close," said Gwilym. Cy: "Cawn ni egwyl yma." En: "Let's take a break here." Cy: Wrth eistedd ger y dŵr, cafodd y teulu sgwrs am eu hanes a'u treftadaeth. En: Sitting by the water, the family had a conversation about their history and heritage. Cy: Roedd y sgwrs yn gynnes ac yn bersonol, a chasglodd pob un eu hatgofion gyda'i gilydd. En: The talk was warm and personal, and each gathered their memories together. Cy: Ar ôl peth amser, cododd y tymestl. En: After a while, a storm arose. Cy: Dechreuodd y gwynt chwythu a dechreuodd glawio'n drwm. En: The wind began to blow, and it started to rain heavily. Cy: Roedd rhaid i'r teulu chwilio am gysgod. En: The family had to seek shelter. Cy: "Ydyn ni'n iawn?" gofynnodd Dafydd yn bryderus. En: "Are we alright?" asked Dafydd anxiously. Cy: "Byddwn ni'n iawn," atebodd Gwilym yn gadarn. En: "We'll be fine," answered Gwilym firmly. Cy: Fe nhw wnaeth llwyddo i ddod o hyd i hen ffermdy bychan lle bydden nhw'n saff. En: They managed to find a small old farmhouse where they would be safe. Cy: Y tu mewn roedd lloches gwyn a chlyd. En: Inside, it was a cozy and warm haven after the storm. Cy: Pan daeth y glaw i ben, cychwynon nhw'n ôl adref gyda chalonau cynnes a llawenydd yn eu hysbryd. En: When the rain stopped, they started back home with warm hearts and joy in their spirits. Cy: Roedd y parc wedi dangos iddynt nid yn unig golygfeydd prydferth, ond hefyd y cysylltiad dwfn gyda'u llwyth a'u treftadaeth. En: The park had shown them not only beautiful sights but also a deep connection with their lineage and heritage. Cy: "Gwelsom dros ein gwreiddiau heddiw," meddai Gwilym efo balchder yn ei llais wrth gyrraedd car. En: "We've rediscovered our roots today," said Gwilym with pride in his voice as they reached the car. Cy: Roedd pawb yn cytuno â chalon hapus. En: Everyone agreed with happy hearts. Cy: A dyna sut wnaeth y teulu ailgydio yn eu hanes ac adfywio eu cysylltiad gyda'r dirwedd hardd yn Pharc Cenedlaethol Eryri. En: And that is how the family reconnected with their history and revitalized their bond with the beautiful landscape in Snowdonia National Park. Cy: Roedd eu wyliau wedi dod i ben, ond roedd y cysylltiad teuluol wedi cryfhau yn fwy nag erioed. En: Their holiday had come to an end, but their family connection had strengthened more than ever. Vocabulary Words: - extraordinary: anghyffredin - comprise: cynnwys - gentle: dyner - heritage: treftadaeth - adventure: antur - generations: cenedlaethau - path: llwybr - packed: pacio - steep: drringnydd - wooded: coediog - teeming: llawn - curious: chwilfrydig - cloud: cwmwl - conversation: sgwrs - personal: personol - storm: tymestl - anxiously: bryderus - firmly: cadarn - shelter: cysgod - cozy: gwyn - haven: cwt o hafan - lineage: llwyth - revitalized: adfywio - bond: cysylltiad - reconnect: ailgydio - roots: gwreiddiau - excited: cyffroi - history: hanes - memories: atgofion - beautiful: prydferth
  Played 16m 13s
 • Eira's Harrowing Climb: A Tale of Survival on Snowdonia

  16 JUN 2024 · Fluent Fiction - Welsh: Eira's Harrowing Climb: A Tale of Survival on Snowdonia Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/eiras-harrowing-climb-a-tale-of-survival-on-snowdonia/ Story Transcript: Cy: Roedd awyr yn glir. En: The sky was clear. Cy: Roedd dringwr yn paratoi. En: A climber was preparing. Cy: Ei enw hi oedd Eira. En: Her name was Eira. Cy: Roedd hi'n gyffrous a phryderus. En: She was excited and anxious. Cy: Snowdonia oedd y lle. En: Snowdonia was the place. Cy: Eira oedd ar ei ffordd i ddringo y mynydd. En: Eira was on her way to climb the mountain. Cy: Dechreuodd hi'n araf. En: She started slowly. Cy: Roedd hi'n mwynhau'r golygfeydd o gwmpas. En: She was enjoying the views around. Cy: Roedd coed, blodau a nifer o adar. En: There were trees, flowers, and numerous birds. Cy: Roedd y siwrnai yn dawel a hyfryd. En: The journey was quiet and beautiful. Cy: Ond wedyn, cychwynodd glaw. En: But then, it began to rain. Cy: Roedd y graig yn llithrig. En: The rock became slippery. Cy: Gwaeddodd Eira. En: Eira screamed. Cy: Rhaiwnodd ei breichiau. En: She scraped her arms. Cy: Dechreuodd hi lithro tuag at y dibyn. En: She started sliding towards the edge. Cy: Roedd hi'n poeni. En: She was worried. Cy: Stopiodd hi ei hun gyda'i dwylo. En: She stopped herself with her hands. Cy: Roedd hi mewn poen. En: She was in pain. Cy: Gwaeddodd hi am help. En: She screamed for help. Cy: Dim ond y gwynt oedd yn clywed. En: Only the wind heard her. Cy: Roedd hi'n frawychus. En: It was terrifying. Cy: Gwelodd Eira le anghysbell. En: Eira saw a remote spot. Cy: Roedd angen gael diogelwch. En: She needed to find safety. Cy: Symudodd hi'n araf i gyfeiriad y lle. En: She moved slowly towards the place. Cy: Roedd hi'n brifo a blino. En: She was hurt and tired. Cy: Ond roedd angen iddi oroesi. En: But she needed to survive. Cy: Yn y pen draw, cyrhaeddodd hi'r le. En: Eventually, she reached the spot. Cy: Roedd fel ogof fach. En: It was like a small cave. Cy: Nawr roedd hi'n ddiogel. En: Now she was safe. Cy: Clywodd rhywrai yn gweiddi o bell. En: She heard someone shouting from afar. Cy: Atebodd hi. En: She answered. Cy: "Yma! En: "Here! Cy: Yma! En: Here!" Cy: " oedd ei geiriau. En: were her words. Cy: Daeth grŵp o ddryswyr. En: A group of hikers came. Cy: Dyma nhw'n ei gweld hi. En: They saw her. Cy: Roeddent yn ffrindiau iddi. En: They were friends of hers. Cy: Roeddent wedi poeni. En: They had been worried. Cy: Roeddent yn hapus i'w gweld hi'n fyw. En: They were happy to see her alive. Cy: Cymerent hi'n ôl i'r gwersyll. En: They took her back to the camp. Cy: Ymhen amser, edrychodd Eira yn ôl ar y diwrnod. En: In time, Eira looked back on the day. Cy: Roedd wedi dysgu gwers fawr. En: She had learned a big lesson. Cy: Roedd wedi dysgu am beryglon a phwysigrwydd rhybudd. En: She had learned about dangers and the importance of caution. Cy: Roedd hi'n ddiolchgar am ei ffrindiau. En: She was grateful for her friends. Cy: Y diwedd. En: The end. Vocabulary Words: - climber: dringwr - preparing: paratoi - excited: cyffrous - anxious: pryderus - clear: glir - enjoying: mwynhau - views: golygfeydd - around: o gwmpas - numerous: nifer - journey: siwrnai - beautiful: hyfryd - rain: glaw - slippery: llithrig - scraped: rhaiwnodd - sliding: lithro - edge: dibyn - stopped: stopiodd - pain: poen - screamed: gwaeddodd - help: help - heard: clywed - terrifying: brawychus - remote: anghysbell - safety: diogelwch - hurt: brifo - survive: oruesi - cave: ogof - safe: diogel - shouting: gweiddi - afraid: ofnus
  Played 12m 58s
 • Exploring Snowdonia: A Journey Through Nature and History

  15 JUN 2024 · Fluent Fiction - Welsh: Exploring Snowdonia: A Journey Through Nature and History Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/exploring-snowdonia-a-journey-through-nature-and-history/ Story Transcript: Cy: Roedd y bore'n oer ac yn niwlog yn Parc Cenedlaethol Eryri. En: The morning was cold and foggy in the Snowdonia National Park. Cy: Roedd lleuad felen yn llechu y tu ôl i'r mynyddoedd wrth i'r dydd newydd ddechrau. En: A yellow moon was hiding behind the mountains as the new day began. Cy: Ger y llyn, roedd criw o fyfyrwyr wedi casglu ger y bws ysgol. En: By the lake, a group of students had gathered near the school bus. Cy: Aled a Carys oedd arweinwyr y grŵp. En: Aled and Carys were the group leaders. Cy: Roedd Aled yn frawd hoffus a oedd yn gwybod popeth am y planhigion a'r anifeiliaid lleol. En: Aled was an amiable brother who knew everything about the local plants and animals. Cy: Roedd Carys, ar y llaw arall, yn arbenigwraig ar hanes lleol, yn enwedig cynhanes. En: Carys, on the other hand, was an expert on local history, especially prehistory. Cy: "Ydy pawb yn barod? En: "Is everyone ready?" Cy: " gofynnodd Aled yn llawen, gyda’i ffon dro yn sydyn. En: asked Aled cheerfully, twirling his walking stick. Cy: Roedd gwên ar ei wyneb. En: There was a smile on his face. Cy: "Ydyn, yn barod iawn! En: "Yes, very ready!" Cy: " atebodd y myfyrwyr yn gyffrous. En: the students answered excitedly. Cy: Roeddent yn edrych ymlaen i’r diwrnod arbennig yma. En: They were looking forward to this special day. Cy: Dechreuodd y grŵp ddilyn y llwybr drwy'r goedwig. En: The group started to follow the path through the woods. Cy: Roedd yr aer yn ffres ac yn llawn arogl coed gwlyb. En: The air was fresh and filled with the scent of wet trees. Cy: Roedd yr adar yn canu caneuon yn yr awyr. En: The birds were singing songs in the sky. Cy: Popeth yn edrych mor fyw ac yn ysblennydd. En: Everything looked so alive and splendid. Cy: "Aled, beth yw'r planhigyn yma? En: "Aled, what is this plant?" Cy: " gofynnodd un o'r myfyrwyr, yn pwyntio at blanhigyn gwyrdd. En: one of the students asked, pointing to a green plant. Cy: "Dyna Lus-y-llwyd," eglurodd Aled gyda gwên. En: "That is the Common Bilberry," Aled explained with a smile. Cy: "Mae’n un brin yma ond yn hynod o bwysig i’r ecosystem. En: "It’s rare here but very important to the ecosystem." Cy: "Wrth iddyn nhw gerdded ymlaen, daethant i fan lle roedd Carys am siarad. En: As they walked on, they reached a spot where Carys was to speak. Cy: Roeddent wedi cyrraedd un o’r safleoedd archaeolegol mwyaf diddorol yn yr ardal. En: They had arrived at one of the most interesting archaeological sites in the area. Cy: "Wel, yma rydym ym Mynydd y Cnau," dechreuodd Carys gyda throsfeddwl. En: "Well, here we are at Mynydd y Cnau," Carys began thoughtfully. Cy: "Mae’n lle hynafol lle'r oedd pobl yn byw flynyddoedd yn ôl. En: "It’s an ancient place where people lived years ago. Cy: Byddai’r aneddau hyn yn darparu cysgod i deuluoedd trwy'r gaeaf caled. En: These dwellings would provide shelter for families through the harsh winter." Cy: "Y myfyrwyr yn gwrando'n astud tra roeddent yn eistedd ar ben cerrig mawr. En: The students listened attentively while sitting on large stones. Cy: Roedd emosiwn a chwilfrydedd yn eu llygaid. En: There was emotion and curiosity in their eyes. Cy: Cyn bo hir, sylweddolodd Aled fod y niwl yn dechrau clirio. En: Before long, Aled realized that the fog was starting to clear. Cy: "Dewch, amser i barhau," cyhoeddodd. En: "Come on, time to continue," he announced. Cy: "Mae gennym fwy i’w ddysgu. En: "We have more to learn." Cy: "Roedd y dydd yn tynnu tua’r diwedd erbyn iddynt gyrraedd cefn y daith. En: The day was drawing to a close by the time they reached the end of their journey. Cy: Roedd llawer o’r myfyrwyr wedi blino ond yn hapus. En: Many of the students were tired but happy. Cy: Roeddent wedi dysgu llawer drwy gydol y diwrnod. En: They had learned a lot throughout the day. Cy: "Diolch am y diwrnod gwych," meddai un o'r myfyrwyr wrth Aled a Carys. En: "Thank you for the great day," one of the students said to Aled and Carys. Cy: "Roedd yn anhygoel! En: "It was amazing!" Cy: ""Croeso," atebodd Aled. En: "You're welcome," replied Aled. Cy: "Mae’r parc hwn yn llawn rhyfeddodau ac yn werth ei archwilio. En: "This park is full of wonders and worth exploring." Cy: ""Dyna'r gwir," ychwanegodd Carys. En: "That's true," added Carys. Cy: "Mae ein hanes a'n natur werth ei warchod a'i barchu. En: "Our history and nature are worth preserving and respecting." Cy: "Cerddodd y grŵp yn ôl i'r bws, yn cael eu gorllwybro gan dawelwch y prynhawn. En: The group walked back to the bus, guided by the calmness of the afternoon. Cy: Roedd y disgyblion wedi dod i ddeall a gwerthfawrogi harddwch ac ystyr Parc Cenedlaethol Eryri. En: The students had come to understand and appreciate the beauty and significance of the Snowdonia National Park. Cy: Roedd yn ddiwrnod na fyddai neb yn ei anghofio. En: It was a day that no one would forget. Cy: A dyna sut orffennodd y diwrnod dysgu arbennig hwnnw, gyda phawb yn cario gyda nhw ddarn o hanes ac ysbryd y lle hardd hwnnw. En: And that’s how this special day of learning ended, with everyone carrying with them a piece of history and the spirit of that beautiful place. Vocabulary Words: - foggy: niwlog - hiding: lechu - gathered: casglu - amiable: hoffi - expert: arbenigwraig - prehistory: cynhanes - cheerfully: yn llawen - twirling: troelli - splendid: ysblennydd - Common Bilberry: Lus-y-llwyd - ecosystem: ecosystem - archaeological: archaeolegol - dwellings: aneddau - harsh: caled - stones: cerrig - curiosity: chwilfrydedd - realized: sylweddolodd - cleared: clirio - journey: daith - appreciate: gwerthfawrogi - learned: dysgu - worth: werth - exploring: archwilio - preserving: gwarchod - significance: ystyr - understand: deall - beauty: harddwch - calmness: tawelwch - guided: gorllwybro - spirit: ysbryd
  Played 16m 54s

Are you ready to supercharge your Welsh listening comprehension? Our podcast is the perfect tool for you. Studies show that the key to mastering a second language is through repetition...

show more
Are you ready to supercharge your Welsh listening comprehension?

Our podcast is the perfect tool for you. Studies show that the key to mastering a second language is through repetition and active processing.

That's why each episode of our podcast features a story in Welsh, followed by a sentence-by-sentence retelling that alternates between Welsh and English.

This approach not only allows you to fully understand and absorb the vocabulary and grammar but also provides a bilingual support to aid your listening comprehension. But we don't stop there.

Research in sociolinguistics highlights the importance of culture in language learning, which is why we provide a list of vocabulary words and a transcript of the audio to help you understand the cultural context of the story. And for your convenience, we also include a transcript of the audio to help you refer back to any parts you may have struggled with.

Our podcast is not just for language learners, it's also for travelers or people who wants to connect with their roots. Are you planning a trip to Caernarfon Castle, Snowdonia National Park, or St. Davids Cathedral? Maybe you want to speak Welsh with your grandparents from Cardiff?

Our podcast will provide you with the cultural and linguistic background needed to fully immerse yourself in regions where Welsh is primarily spoken, such as Wales and some parts of England. Our podcast is based on the latest research in linguistics, sociolinguistics,
psychology, cognitive science, neuroscience, and education to provide the most effective method for mastering Welsh listening comprehension.

Don't miss this opportunity, give our podcast a try and see the results for yourself. Gwella'r gallu i wrando drwy ein straeon Cymraeg heddiw!
show less
Contacts
Information

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Podcast Cover

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search