Settings
Light Theme
Dark Theme
Podcast Cover

FluentFiction - Slovak

 • A Historical Journey: Discover the Secrets of Bratislava Castle

  21 JUN 2024 · Fluent Fiction - Slovak: A Historical Journey: Discover the Secrets of Bratislava Castle Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/a-historical-journey-discover-the-secrets-of-bratislava-castle/ Story Transcript: Sk: V slnečné ráno, Bratislava dýchala pokojom. En: On a sunny morning, Bratislava was breathing with tranquility. Sk: Ján, Mária a Lukáš sa stretli pred bránou Bratislavského hradu. En: Ján, Mária, and Lukáš met in front of the gate of Bratislava Castle. Sk: Vzduch bol čerstvý a vtáky spievali svoje piesne. En: The air was fresh and birds sang their songs. Sk: Čakala ich prehliadka hradu. En: They were awaiting a tour of the castle. Sk: Všetci boli nadšení a zvedaví. En: Everyone was excited and curious. Sk: Prvá zastávka bola Hlavná veža. En: The first stop was the Main Tower. Sk: Sprievodca rozprával: "Túto vežu postavili v 13. storočí." En: The guide explained, "This tower was built in the 13th century." Sk: Mária si predstavila rytierov, ktorí strážili hrad. En: Mária imagined the knights guarding the castle. Sk: "Veža je symbol moci," pokračoval sprievodca. En: "The tower is a symbol of power," the guide continued. Sk: Lukáš si v duchu predstavoval, ako by vyzeral v brnení. En: Lukáš pictured himself in armor. Sk: Ján, viac zaujatý architektúrou, obdivoval každý kameň. En: Ján, more taken by the architecture, admired every stone. Sk: Prešli do kráľovských komnát. En: They moved into the royal chambers. Sk: "Tu žil kráľ a jeho rodina," vysvetľoval sprievodca. En: "This is where the king and his family lived," the guide explained. Sk: Mária si všimla krásne gobelíny na stenách. En: Mária noticed the beautiful tapestries on the walls. Sk: "Kráľovská rodina jedla z týchto stôl," dodal sprievodca a ukázal na starý drevený stôl. En: "The royal family dined at this table," the guide added, pointing to an old wooden table. Sk: Ján pociťoval atmosféru minulosti, zatiaľ čo Lukáš sníval o bohatých hodoch. En: Ján felt the atmosphere of the past, while Lukáš dreamed of lavish feasts. Sk: Potom prišli do hradnej kaplnky. En: Next, they came to the castle chapel. Sk: "Toto je miesto pokoja a modlitby," povedal sprievodca ticho. En: "This is a place of peace and prayer," the guide said quietly. Sk: Svetlo sviečok vytvorilo teplú atmosféru. En: The candlelight created a warm atmosphere. Sk: Mária cítila duchovnú silu kaplnky. En: Mária felt the spiritual power of the chapel. Sk: Ján premýšľal o histórii a o tom, koľko ľudí sa tu muselo modliť. En: Ján thought about the history and how many people must have prayed here. Sk: Lukáš bol unesený krásou vitráží. En: Lukáš was captivated by the beauty of the stained-glass windows. Sk: Prehliadka pokračovala na nádvorie. En: The tour continued to the courtyard. Sk: "Tu sa konali slávnosti a trhy," povedal sprievodca a ukázal široké nádvorie. En: "This is where festivals and markets were held," the guide said, pointing to the vast courtyard. Sk: Ján si predstavil stánky s rôznymi delikatesami. En: Ján imagined stalls with various delicacies. Sk: Mária videla v duchu ľudí tancujúcich a spievajúcich. En: Mária envisioned people dancing and singing. Sk: Lukáš si predstavoval hry a súťaže. En: Lukáš imagined games and competitions. Sk: Kým sa prehliadka blížila ku koncu, sprievodca povedal, "Hrad je srdce Bratislavy. En: As the tour neared its end, the guide said, "The castle is the heart of Bratislava. Sk: Je to miesto, kde sa stretávajú dejiny a súčasnosť." En: It is a place where history and the present meet." Sk: Ján, Mária a Lukáš sa pozreli na hrad a pocítili hrdosť na svoju históriu. En: Ján, Mária, and Lukáš looked at the castle and felt a sense of pride in their history. Sk: Ján premýšľal o minulosti, Mária si užívala prítomný okamih, a Lukáš sníval o budúcnosti. En: Ján thought about the past, Mária enjoyed the present moment, and Lukáš dreamed of the future. Sk: Prechádzka hradom sa skončila, ale zážitky v ich srdciach zostali navždy. En: The walk through the castle ended, but the experiences remained in their hearts forever. Sk: Pri odchode si vymenili úsmevy a vedeli, že spoločne prežili niečo výnimočné. En: As they were leaving, they exchanged smiles, knowing that they had shared something special. Sk: Bratislavský hrad sa stal súčasťou ich príbehu, ktorý nikdy nezabudnú. En: Bratislava Castle became a part of their story, which they would never forget. Sk: Teplé lúče slnka ich sprevádzali, keď opúšťali brány hradu. En: The warm rays of the sun accompanied them as they left the gates of the castle. Sk: Bratislava sa rozprestierala pred nimi, preplnená históriou, krásou a nespočetnými príbehmi. En: Bratislava stretched out before them, filled with history, beauty, and countless stories. Sk: Každý krok viedol k novým zážitkom a priateľstvá sa prehlbovali. En: Every step led to new experiences and deepened friendships. Sk: Na konci svojej cesty pocítili vďačnosť za spoločné chvíle a vzácne spomienky. En: At the end of their journey, they felt grateful for the shared moments and precious memories. Sk: Šťastní a obohatení zážitkami sa Ján, Mária a Lukáš vydali domov, sľubujúc si, že sa do Bratislavského hradu určite vrátia. En: Happy and enriched by the experiences, Ján, Mária, and Lukáš headed home, promising each other that they would surely return to Bratislava Castle. Vocabulary Words: - tranquility: pokoj - curious: zvedaví - architecture: architektúra - tapestries: gobelíny - lavish: bohatých - feasts: hody - chapel: kaplnka - spiritual: duchovnú - stained-glass: vitráží - courtyard: nádvorie - delicacies: delikatesami - competitions: súťaže - pride: hrdosť - history: dejiny - guide: sprievodca - guarding: strážili - symbol: symbol - king: kráľ - royal: kráľovských - wooden: drevený - prayer: modlitby - candlelight: sviečok - meet: stretávajú - shared: spoločne - ghostly: tajomný - friendships: priateľstvá - imaginary: imaginárne - perseverance: vytrvalosť - destination: cieľ - reflection: prehliadka
  Played 16m 54s
 • Overcoming Final Exam Fears: A Week in Bratislava

  20 JUN 2024 · Fluent Fiction - Slovak: Overcoming Final Exam Fears: A Week in Bratislava Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/overcoming-final-exam-fears-a-week-in-bratislava/ Story Transcript: Sk: V sobotu ráno v Bratislave v malom byte na treťom poschodí, Ján a Zuzana sedeli pri kuchynskom stole. En: On Saturday morning in Bratislava, in a small apartment on the third floor, Ján and Zuzana were sitting at the kitchen table. Sk: Boli to študenti, ktorí sa pripravovali na maturitné skúšky. En: They were students preparing for their final exams. Sk: Na stole boli učebnice, perá a poznámky. En: On the table were textbooks, pens, and notes. Sk: „Zuzana, máme už len týždeň na prípravu,“ povedal Ján s obavou v hlase. En: “Zuzana, we only have one week left to prepare,” said Ján with concern in his voice. Sk: „Viem, Ján,“ odpovedala Zuzana, „ale musíme byť pokojní. Spoločne to zvládneme.“ En: “I know, Ján,” responded Zuzana, “but we have to stay calm. We’ll get through this together.” Sk: Ján sa pozrel z okna. En: Ján looked out the window. Sk: „Dnes je krásny deň. Mali by sme študovať vonku.“ En: “It's a beautiful day today. We should study outside.” Sk: Zuzana sa usmiala. En: Zuzana smiled. Sk: „Dobrý nápad, Ján! Poďme do Medickej záhrady.“ En: “Good idea, Ján! Let’s go to Medická Garden.” Sk: Za malú chvíľu boli študenti v Medickej záhrade. En: Soon after, the students were in Medická Garden. Sk: Slnko svietilo, vtáci spievali a vzduch bol svieži. En: The sun was shining, birds were singing, and the air was fresh. Sk: Našli si tiché miesto na lavičke pod stromom. En: They found a quiet spot on a bench under a tree. Sk: Otvorili učebnice. En: They opened their textbooks. Sk: Čítali si nahlas, pýtali sa navzájom otázky a pomáhali si, keď niečo nevedeli. En: They read aloud, asked each other questions, and helped one another when something was unclear. Sk: „Ján, čo je podstatné na tejto básni?“ spýtala sa Zuzana. En: “Ján, what is significant about this poem?” asked Zuzana. Sk: „Význam je v symbolizme a emóciách,“ odpovedal Ján s úsmevom. En: “The significance is in the symbolism and emotions,” answered Ján with a smile. Sk: „Treba to chápať ako obraz našich pocitov.“ En: “You need to understand it as a picture of our feelings.” Sk: Študovali celé dopoludnie. En: They studied all morning. Sk: Obed si dali v blízkom bistre. Potom sa vrátili do záhrady. En: They had lunch at a nearby bistro and then returned to the garden. Sk: Po týždni plnom práce prišiel deň maturitných skúšok. En: After a week full of hard work, the day of the final exams arrived. Sk: Ján a Zuzana boli nervózni, ale pripravení. En: Ján and Zuzana were nervous but prepared. Sk: Pred školou si ešte raz prešli poznámky. En: Before entering the school, they went over their notes one last time. Sk: „Zvládneme to,“ povedala Zuzana a silno stisla Jánovu ruku. En: “We can do this,” said Zuzana, squeezing Ján’s hand tightly. Sk: Po skúške sa stretli pred školou. En: After the exam, they met in front of the school. Sk: „Ako to šlo?“ spýtal sa Ján. En: “How did it go?” asked Ján. Sk: „Myslím, že dobre,“ odpovedala Zuzana so smiechom. En: “I think it went well,” answered Zuzana with laughter. Sk: „A ty?“ En: “And you?” Sk: „Tiež,“ usmial sa Ján. En: “The same,” smiled Ján. Sk: „Sme šikovní!“ En: “We did great!” Sk: Na konci dňa sa vrátili do Medickej záhrady, kde si spoločne otvorili knihu a čítali už pre radosť, nie pre učenie. En: At the end of the day, they returned to Medická Garden, where they opened a book and read together, this time for pleasure, not for studying. Sk: Slnko pomaly zapadalo a Bratislava sa ponorila do večera. En: The sun slowly set, and Bratislava sank into the evening. Sk: Ján a Zuzana si uvedomili, že všetko úsilie stálo za to. En: Ján and Zuzana realized that all their efforts had been worth it. Sk: Prešli cez skúšku nie len maturitnú, ale aj životnú. En: They had passed not only their final exam but also a test of life. Vocabulary Words: - apartment: byt - preparing: pripravovali - exams: skúšky - concern: obava - calm: pokojný - garden: záhrada - shining: svietilo - singing: spievali - fresh: svieži - spot: miesto - bench: lavička - textbooks: učebnice - unclear: nevedeli - significant: podstatné - symbolism: symbolizmus - emotions: emócia - picture: obraz - feelings: pocitov - nearby: blízkom - bistro: bistre - nervous: nervózni - notes: poznámky - squeezing: stisla - laughing: smiechom - pleasure: rádosť - efforts: úsilie - worth: stálo - final: maturitná - exam: maturitná - test: skúška
  Played 14m 7s
 • Rescue Mission in the High Tatras: Hospitality & Heroism Tale

  19 JUN 2024 · Fluent Fiction - Slovak: Rescue Mission in the High Tatras: Hospitality & Heroism Tale Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/rescue-mission-in-the-high-tatras-hospitality-heroism-tale/ Story Transcript: Sk: V hlbokých lesoch Vysokých Tatier sa skrýva malá horská chata. En: In the deep forests of the High Tatras, a small mountain cabin is hidden. Sk: Chata patrí rodine Novákových. En: The cabin belongs to the Novák family. Sk: Jana, Marek a Zuzana tam pracujú každý deň. En: Jana, Marek, and Zuzana work there every day. Sk: Janu často vidíme pri recepcii. En: Jana is often seen at the reception desk. Sk: Má na starosti hosťov. En: She is in charge of the guests. Sk: Usmieva sa a víta turistov. En: She smiles and welcomes tourists. Sk: Marek rád varí. En: Marek loves to cook. Sk: Jeho guláš a koláče sú vyhlásené v celom údolí. En: His goulash and cakes are famous throughout the valley. Sk: Zuzana je najmladšia, ale je veľmi šikovná. En: Zuzana is the youngest, but she is very skillful. Sk: Starostlivo upratuje izby. En: She carefully cleans the rooms. Sk: Ráno v horách je krásne. En: Morning in the mountains is beautiful. Sk: Vzduch je čerstvý a vôňa stromov je všade. En: The air is fresh, and the smell of trees is everywhere. Sk: Jana otvára chatu a pripravuje raňajky pre hostí. En: Jana opens the cabin and prepares breakfast for the guests. Sk: Marek si obúva topánky a ide do kuchyne. En: Marek puts on his shoes and heads to the kitchen. Sk: Za chvíľu začne pražiť kávu a varí ovsenú kašu. En: Soon, he starts roasting coffee and cooking oatmeal. Sk: Zuzana prichádza neskôr, keď je slnko už vyššie na oblohe. En: Zuzana arrives later, when the sun is already higher in the sky. Sk: Jedného dňa prichádza nová skupina turistov. En: One day, a new group of tourists arrives. Sk: Sú unavení z dlhého výletu. En: They are tired from the long trip. Sk: Jana im rýchlo pripraví izby. En: Jana quickly prepares their rooms. Sk: Marek sa pustí do varenia obeda. En: Marek starts cooking lunch. Sk: Po obede hostia odchádzajú na prechádzku. En: After lunch, the guests go for a walk. Sk: Zrazu začne pršať. En: Suddenly, it starts to rain. Sk: Búrka sa približuje a nebeží sa stmievať. En: A storm approaches, and the sky begins to darken. Sk: Zuzana pozrie do oblohy a vidí, ako sa mraky zhlukujú. En: Zuzana looks at the sky and sees the clouds gathering. Sk: Marek sa strachuje o turistov. En: Marek worries about the tourists. Sk: "Čo ak sa stratia?" pýta sa Jana. En: “What if they get lost?” he asks Jana. Sk: Jana súhlasí. En: Jana agrees. Sk: "Musíme ich nájsť," hovorí. En: “We have to find them,” she says. Sk: Obliekajú si nepremokavé bundy a berú so sebou svetlá. En: They put on waterproof jackets and take lights with them. Sk: Zuzana zostáva v chate, aby informovala ostatných. En: Zuzana stays at the cabin to inform the others. Sk: Hľadaní nie je ľahké. En: The search is not easy. Sk: V lese je tmavo a stromy sú mokré. En: The forest is dark, and the trees are wet. Sk: Jana a Marek hľadajú stopy. En: Jana and Marek look for tracks. Sk: Všade počuť šum dažďa. En: The sound of rain is everywhere. Sk: Nakoniec Marek uvidí turistov v diaľke. En: Finally, Marek sees the tourists in the distance. Sk: Sú pri malom potoku. En: They are near a small stream. Sk: Sú unavení a mokrí, ale zdraví. En: They are tired and wet, but healthy. Sk: Marek s Janou im pomôžu nájsť cestu späť do chaty. En: Marek and Jana help them find their way back to the cabin. Sk: Keď sa vracajú, turisti Marekovi a Jane ďakujú. En: As they return, the tourists thank Marek and Jana. Sk: Sú šťastní, že sa vrátili v poriadku. En: They are happy to have made it back safely. Sk: Jana otvára dvere chaty. En: Jana opens the cabin door. Sk: Vnútri je teplé svetlo a vôňa vareného čaju. En: Inside, there is warm light and the smell of brewed tea. Sk: Všetci si sadnú a rozprávajú príbehy o svojich zážitkoch. En: Everyone sits down and shares stories about their experiences. Sk: Tento večer zakončujú smiechom a priateľskými rozhovormi. En: They end the evening with laughter and friendly conversations. Sk: Hostia zaspať so spokojnými úsmevmi. En: The guests fall asleep with contented smiles. Sk: A v tejto horskej chate, hlboko v lesoch Vysokých Tatier, je všetko v poriadku. En: And in this mountain cabin, deep in the forests of the High Tatras, everything is alright. Vocabulary Words: - hidden: ukrytá - cabin: chata - reception: recepcia - guests: hostia - welcomes: víta - famous: vyhlásené - valley: údolie - skillful: šikovná - cleans: upratuje - morning: ráno - fresh: čerstvý - prepares: pripravuje - roasting: praží - oatmeal: ovsená kaša - higher: vyššie - tired: unavení - storm: búrka - clouds: mraky - gathering: zhlukujú - worries: strachuje - waterproof: nepremokavé - tracks: stopy - stream: potok - healthy: zdraví - thanks: ďakujú - brew: variť - shares: rozprávajú - experiences: zážitky - laughter: smiech - contented: spokojnými
  Played 15m 21s
 • Market Magic: A Day of Sales and Serendipity at Bratislava Castle

  18 JUN 2024 · Fluent Fiction - Slovak: Market Magic: A Day of Sales and Serendipity at Bratislava Castle Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/market-magic-a-day-of-sales-and-serendipity-at-bratislava-castle/ Story Transcript: Sk: Bolo to jedno krásne ráno. En: It was a beautiful morning. Sk: Vzduch voňal po jari. En: The air smelled like spring. Sk: Bratislavský hrad sa zdal byť ešte majestátnejší ako inokedy. En: The Bratislava Castle seemed even more majestic than usual. Sk: Anna sa prebudila skoro. En: Anna woke up early. Sk: Čakal ju dôležitý deň. En: An important day awaited her. Sk: Anna mala malý stánek na tradičným trhu. En: Anna had a small stand at the traditional market. Sk: Každú sobotu predávala ručne robené šperky. En: Every Saturday, she sold handmade jewelry. Sk: Tento týždeň bol špeciálny. En: This week was special. Sk: Bude veľký festival. En: There would be a big festival. Sk: Očakávalo sa veľa ľudí. En: A lot of people were expected. Sk: Anna si obliekla krásne šaty. En: Anna put on a beautiful dress. Sk: Na krku mala svoj najobľúbenejší náhrdelník. En: Around her neck, she wore her favorite necklace. Sk: Šla dolu ulicou k hradu. En: She walked down the street toward the castle. Sk: Cítila nervozitu a radosť zároveň. En: She felt nervous and excited at the same time. Sk: Trh sa konal vo dvore hradu. En: The market took place in the castle courtyard. Sk: Vzduch bol plný zvukov a vôni. En: The air was filled with sounds and smells. Sk: Predavači otvárali stánky, deti behali a hrali sa. En: Vendors were opening their stands, children were running and playing. Sk: Anna našla svoje miesto a začala vykladať šperky. En: Anna found her spot and began setting out her jewelry. Sk: Prišiel prvý zákazník. En: The first customer arrived. Sk: Mladá žena sa zaujímala o náušnice. En: A young woman was interested in the earrings. Sk: Anna jej pomáhala vybrať tie správne. En: Anna helped her pick out the right ones. Sk: Po chvíli žena odišla spokojná. En: After a while, the woman left satisfied. Sk: Celý deň bol plný zážitkov. En: The whole day was full of experiences. Sk: Rôzni ľudia prichádzali a odchádzali. En: Different people came and went. Sk: Anna predala veľa šperkov. En: Anna sold a lot of jewelry. Sk: Ale to nebolo všetko. En: But that was not all. Sk: Stretla starého priateľa. En: She met an old friend. Sk: Marek, starý priateľ z jej detstva, prišiel pozrieť trh. En: Marek, an old friend from her childhood, came to see the market. Sk: Anna a Marek sa nevideli veľa rokov. En: Anna and Marek hadn't seen each other in many years. Sk: Obaja mali radosť, že sa opäť stretli. En: Both were delighted to meet again. Sk: Rozprávali sa dlho. En: They talked for a long time. Sk: Keď sa deň blížil ku koncu, Anna si uvedomila, že sa naučila niečo nové. En: As the day drew to a close, Anna realized she had learned something new. Sk: Trh nebol len o predaji šperkov. En: The market was not just about selling jewelry. Sk: Bol to čas na stretávanie sa s ľuďmi. En: It was a time for meeting people. Sk: Bol to čas na spomienky a nové priateľstvá. En: It was a time for memories and new friendships. Sk: Anna si zbalila svoj stánek. En: Anna packed up her stand. Sk: S úsmevom sa pozerala na hrad. En: With a smile, she looked at the castle. Sk: Ten deň bol úspešný. En: The day had been successful. Sk: Slnko zapadalo nad Bratislavským hradom. En: The sun was setting over Bratislava Castle. Sk: Bol to krásny koniec krásneho dňa. En: It was a beautiful end to a beautiful day. Vocabulary Words: - majestic: majestátnejší - handmade: ručne robené - courtyard: dvor - vendor: predavač - experience: zážitok - childhood: detstvo - jewelry: šperky - necklace: náhrdelník - festival: festival - satisfied: spokojný - important: dôležitý - spot: miesto - earrings: náušnice - successful: úspešný - memories: spomienky - friendship: priateľstvo - to pack up: zabalit - to meet: stretávať - realize: uvedomiť - smile: úsmev - expected: očakávalo - nervous: nervozitu - delighted: rád - market: trh - to take place: konať sa - to awaken: prebudila - beautiful: krásne - to dress: obliknúť - stand: stánek - to sell: predávať
  Played 13m 24s
 • Exploring Bratislava Castle: A Journey Through History

  17 JUN 2024 · Fluent Fiction - Slovak: Exploring Bratislava Castle: A Journey Through History Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/exploring-bratislava-castle-a-journey-through-history/ Story Transcript: Sk: Na vysokom kopci nad mestom, Bratislava hrdě stávala. En: On a high hill above the city, Bratislava stood proudly. Sk: Martin, mladý chlapec s jasnými očami, sa tešil na tento deň. En: Martin, a young boy with bright eyes, was looking forward to this day. Sk: Jeho trieda bola na výlete. En: His class was on a trip. Sk: Cieľ? En: The destination? Sk: Bratislavský hrad. En: Bratislava Castle. Sk: Ráno bol na oblohe modrý oblak a slnko svietilo. En: In the morning, there was a blue cloud in the sky, and the sun was shining. Sk: Deti stáli pred hradom. En: The children stood in front of the castle. Sk: Učiteľka pani Nováková mala veľký úsmev. En: Their teacher, Mrs. Nováková, had a big smile. Sk: Rozprávala o hrade. En: She talked about the castle. Sk: "Tento hrad je starý a veľmi dôležitý," povedala. En: "This castle is old and very important," she said. Sk: Martin si predstavoval rytierov a kráľov, ktorí tu žili. En: Martin imagined knights and kings who lived here. Sk: Vošiel dnu a videl veľké miestnosti s krásnymi obrazmi. En: He entered and saw large rooms with beautiful paintings. Sk: "Pozrite sa na ten obraz kráľa," ukázala pani Nováková. En: "Look at that painting of the king," Mrs. Nováková pointed out. Sk: "To je kráľ Svätopluk. En: "That is King Svätopluk. Sk: Bol veľmi mocný. En: He was very powerful." Sk: "Martin bol fascinovaný. En: Martin was fascinated. Sk: Miloval históriu. En: He loved history. Sk: Prechádzali chodbami a videli staré zbrane a brnenie. En: They walked through corridors and saw old weapons and armor. Sk: "Aké to asi bolo, byť rytierom? En: "What was it like to be a knight?" Sk: " rozmýšľal. En: he wondered. Sk: Potom počúvali o kráľovi Matejovi Korvínovi. En: Then they listened to the story of King Matthias Corvinus. Sk: "Bol múdry a spravodlivý," povedala pani Nováková. En: "He was wise and just," said Mrs. Nováková. Sk: Martin si ho ihneď obľúbil. En: Martin immediately liked him. Sk: Po niekoľkých hodinách prišli na vrchol hradu. En: After a few hours, they reached the top of the castle. Sk: Výhľad na Bratislavu bol nádherný. En: The view of Bratislava was magnificent. Sk: Všetci sa zastavili a obdivovali mesto. En: Everyone stopped and admired the city. Sk: "Bratislava je krásna a hrad je jej koruna," povedala pani Nováková. En: "Bratislava is beautiful, and the castle is its crown," said Mrs. Nováková. Sk: Martin sa usmial. En: Martin smiled. Sk: Bol to koniec výletu. En: The trip was coming to an end. Sk: Classa sa zhromaždila dole pri bráne. En: The class gathered down by the gate. Sk: Pani Nováková mala ešte jednú historku. En: Mrs. Nováková had one more story. Sk: "Pamätajte si deti, tento hrad je srdce našej krajiny. En: "Remember, children, this castle is the heart of our country. Sk: Je to dedictvo, ktoré musíme chrániť. En: It is a heritage we must protect." Sk: " Martin sa pozeral na hrad a cítil hrdosť. En: Martin looked at the castle and felt proud. Sk: Bola to krásna lekcia a nezabudnuteľný deň. En: It was a beautiful lesson and an unforgettable day. Sk: Raz, si sľuboval, že sem opäť príde. En: He promised himself that he would come back here again. Sk: Bol vďačný za tento deň a za svoju krajinu. En: He was grateful for this day and for his country. Sk: Ukryl spomienku do srdca a odišiel domov s úsmevom. En: He tucked the memory away in his heart and went home with a smile. Vocabulary Words: - high hill: vysoký kopec - proudly: hrdě - look forward: tešiť sa - destination: cieľ - blue cloud: modrý oblak - armor: brnenie - knights: rytieri - corridors: chodby - fascinated: fascinovaný - powerful: mocný - wise: múdry - just (fair): spravodlivý - heritage: dedičstvo - admired: obdivovali - magnificent: nádherný - beautiful paintings: krásne obrazy - trip: výlet - gathered: zhromaždila - sun was shining: slnko svietilo - immediately: ihneď - crown: koruna - heart (core): srdce - castle gate: brána hradu - lesson: lekcia - unforgettable: nezabudnuteľný - grateful: vďačný - tucked: ukryl - class: trieda - large rooms: veľké miestnosti - wondered: rozmýšľal
  Played 13m 43s
 • Time Travel Under Bratislava Castle: Friends Uncover a Hidden Lab

  16 JUN 2024 · Fluent Fiction - Slovak: Time Travel Under Bratislava Castle: Friends Uncover a Hidden Lab Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/time-travel-under-bratislava-castle-friends-uncover-a-hidden-lab/ Story Transcript: Sk: Začalo to jedného slnečného rána. En: It started on a sunny morning. Sk: Jana, Peter a Miroslav sa stretli pred hradom Bratislava. En: Jana, Peter, and Miroslav met in front of Bratislava Castle. Sk: Boli to najlepší priatelia a milovali dobrodružstvá. En: They were best friends and loved adventures. Sk: Tento deň nevedeli, že ich čaká veľké prekvapenie. En: On this day, they didn't know that a big surprise awaited them. Sk: "Počuli ste tu legendu? En: "Have you heard the legend?" Sk: " spýtal sa Peter. En: asked Peter. Sk: "Akú? En: "Which one?" Sk: " odpovedala Jana. En: replied Jana. Sk: "O tajnom laboratóriu pod hradom," vysvetlil Peter. En: "About the secret laboratory under the castle," Peter explained. Sk: Miroslav sa usmial. En: Miroslav smiled. Sk: "To znie skvele. En: "That sounds great. Sk: Poďme to preskúmať! En: Let's explore it!" Sk: "Vstúpili do hradu. En: They entered the castle. Sk: Chodili po chodbách, až kým nenašli starožitnú knihu. En: They wandered through the corridors until they found an ancient book. Sk: Jana ju otvorila. En: Jana opened it. Sk: Boli tam staré mapy a symboly. En: There were old maps and symbols inside. Sk: "Pozrite, tá mapa ukazuje tajný vchod," hovorila Jana so vzrušením. En: "Look, this map shows a secret entrance," Jana said excitedly. Sk: Čoskoro našli tajné dvere za knihovníkom. En: Soon they found a hidden door behind the librarian. Sk: Vstúpili dnu a kráčali tmavým tunelom. En: They went in and walked through a dark tunnel. Sk: Tunel bol dlhý a úzky. En: The tunnel was long and narrow. Sk: Svetlo z baterky osvetľovalo ich cestu. En: The flashlight illuminated their path. Sk: Po niekoľkých minútach prišli k veľkým železným dverám. En: After a few minutes, they reached large iron doors. Sk: Peter ich otvoril s veľkým úsilím a odhalil úžasné miesto. En: Peter opened them with great effort and revealed an astonishing place. Sk: Vnútri bolo moderné laboratórium plné vyspelej technológie. En: Inside, there was a modern laboratory full of advanced technology. Sk: Miroslav obdivoval stroje a obrazovky. En: Miroslav admired the machines and screens. Sk: "Tu sa tu musí experimentovať s časom," povedal Miroslav. En: "They must be experimenting with time here," said Miroslav. Sk: Jana náhle zbadala podivnú fľaštičku. En: Jana suddenly noticed a strange vial. Sk: Bolo na nej napísané: "Do budúcnosti. En: It was labeled: "To the future." Sk: ""Čo to znamená? En: "What does that mean?" Sk: " spýtala sa. En: she asked. Sk: "To znamená, že toto laboratórium je z budúcnosti! En: "It means this laboratory is from the future!" Sk: " oznámil Peter. En: Peter announced. Sk: Zrazu sa ozvalo bzučanie. En: Suddenly, there was a buzzing sound. Sk: V blízkosti sa spustila mašina, a dostali sa do víru svetla. En: A machine nearby activated, and they got caught in a swirl of light. Sk: Zrazu boli inam. En: Abruptly, they were elsewhere. Sk: Objavili sa v Bratislave budúcnosti. En: They appeared in a future Bratislava. Sk: Všetko vyzeralo inak, modernejšie. En: Everything looked different, more modern. Sk: "Wow," povedala Jana, "ako sa vrátime? En: "Wow," said Jana, "how do we get back?" Sk: "Museli nájsť spôsob, ako použiť technológiu z laboratória. En: They had to find a way to use the technology from the laboratory. Sk: Hľadali odpovede a nakoniec našli manuál. En: They searched for answers and eventually found a manual. Sk: Pomocou neho našli spôsob, ako aktivovať spätný transport. En: With it, they discovered how to activate a reverse transport. Sk: Nasledovali pokyny a aktivovali zariadenie. En: They followed the instructions and activated the device. Sk: Znovu sa ocitli v tuneli pod Bratislavským hradom. En: They found themselves back in the tunnel under Bratislava Castle. Sk: Vzdychli si s úľavou. En: They sighed with relief. Sk: "Bolo to úžasné! En: "That was amazing!" Sk: " vykríkol Miroslav. En: exclaimed Miroslav. Sk: "Áno, ale asi by sme to mali nechať tajomstvom," usmiala sa Jana. En: "Yes, but maybe we should keep it a secret," Jana smiled. Sk: Vrátili sa späť na povrch. En: They returned to the surface. Sk: Bratislavský hrad teraz vyzeral normálne. En: Bratislava Castle now looked normal. Sk: Mali veľké dobrodružstvo a zostali navždy priatelia, spojený tajomstvom pod hradom. En: They had a great adventure and remained friends forever, bound by the secret under the castle. Sk: Koniec. En: The End. Vocabulary Words: - sunny: slnečného - adventures: dobrodružstvá - surprise: prekvapenie - legend: legendu - secret: tajnom - laboratory: laboratóriu - corridors: chodbách - ancient: starožitnú - maps: mapy - symbols: symboly - entrance: vchod - hidden: tajné - librarian: knihovníkom - tunnel: tunel - flashlight: baterky - iron: železným - effort: úsilím - astonishing: úžasné - technology: technológie - machines: stroje - experimenting: experimentovať - vial: fľaštičku - labeled: napísané - buzzing: bzučanie - swirl: víru - modern: modernejšie - manual: manuál - activate: aktivovať - reverse: spätný - transport: transport
  Played 15m 56s
 • From Fear to Fortitude: Joseph's Lesson at Bratislava Castle

  15 JUN 2024 · Fluent Fiction - Slovak: From Fear to Fortitude: Joseph's Lesson at Bratislava Castle Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/from-fear-to-fortitude-josephs-lesson-at-bratislava-castle/ Story Transcript: Sk: Jozef stál pred bránou Bratislavského hradu. En: Joseph stood in front of the gate of Bratislava Castle. Sk: Bol to krásny deň a slnko žiarilo na modrej oblohe. En: It was a beautiful day and the sun was shining in the blue sky. Sk: Učiteľka Márie viedla školský výlet po nádhernej starej budove. En: Maria's teacher was leading a school trip through the magnificent old building. Sk: Deti sa tešili, ale Jozef mal problémy. Zabudol svoju domácu úlohu. En: The children were excited, but Joseph had a problem. He had forgotten his homework. Sk: Prechádzal sa po nádvorí a premýšľal, čo povedať učiteľke. En: He wandered around the courtyard, thinking about what to tell the teacher. Sk: Chcel byť úprimný, ale bál sa, že sa na neho bude hnevať. En: He wanted to be honest but was afraid she would be angry with him. Sk: Prišli do historického sálu so starými obrazmi a tapisériami. En: They entered a historic hall filled with old paintings and tapestries. Sk: Jozef sa cítil stiesnene. Musel nájsť spôsob, ako to vysvetliť. En: Joseph felt uneasy. He had to find a way to explain. Sk: Narazil na malý kút v miestnosti, kde bola stolička a stolík. En: He stumbled upon a small corner in the room with a chair and a table. Sk: Rozhodol sa tam počkať na príležitosť a vymyslieť dobrú výhovorku. En: He decided to wait there for an opportunity and think of a good excuse. Sk: Zrazu zazvonil školský zvon a učiteľka Márie zavolala deti naspäť na nádvorie. En: Suddenly, the school bell rang and Maria's teacher called the children back to the courtyard. Sk: Jozef sa pridal k ostatným deťom a učiteľka sa na neho pozrela. En: Joseph joined the other children, and the teacher looked at him. Sk: „Jozef, kde je tvoja domáca úloha?“ spýtala sa prísne. En: Joseph, where is your homework? she asked sternly. Sk: Jozef cítil, akoby mu srdce chcelo vyskočiť z hrude. Rozmýšľal, ako odpovedať. En: Joseph felt as if his heart was about to jump out of his chest. He thought about how to respond. Sk: „Pani učiteľka,“ začal váhavo, „zabudol som domácu úlohu doma. Ale v noci som sa učil o histórii hradu. Prečítal som veľa kníh a písal poznámky.“ En: Ms. Teacher, he began hesitantly, I forgot my homework at home. But last night I studied the history of the castle. I read many books and took notes. Sk: Učiteľka sa na chvíľu zamyslela a potom sa usmiala. „To je zaujímavé, Jozef. Povedz nám niečo, čo si sa naučil,“ povedala. En: The teacher thought for a moment and then smiled. That's interesting, Joseph. Tell us something you learned, she said. Sk: Jozef ožil. Začal rozprávať o kráľovi, čo kedysi žil v hrade, o bitkách, ktoré sa tu odohrali, a o tajných chodbách pod hradom. En: Joseph brightened up. He started talking about the king who once lived in the castle, the battles that took place there, and the secret passages beneath the castle. Sk: Deti aj učiteľka ho počúvali so záujmom. En: Both the children and the teacher listened with interest. Sk: Keď skončil, učiteľka povedala: „Jozef, v budúcnosti musíš nosiť domácu úlohu, ale dnes si nás všetkých zaujal. Dnes si dostal druhú šancu.“ En: When he finished, the teacher said, Joseph, in the future you must bring your homework, but today you have captivated us all. Today, you get a second chance. Sk: Jozef sa usmial a obrovský balvan spadol z jeho srdca. Nakoniec bol hrdý na to, že prekonal svoj strach a našiel spôsob, ako seba zlepšiť. En: Joseph smiled, and a huge weight lifted from his heart. He was proud in the end that he had overcome his fear and found a way to improve himself. Sk: Uvedomil si, že je vždy dôležité povedať pravdu a byť pripravený, ale aj že znalosti a odvaha môžu pomôcť prekonať ťažké situácie. En: He realized it is always important to tell the truth and be prepared, but also that knowledge and courage can help surmount difficult situations. Sk: A tak skončil deň na Bratislavskom hrade. Deti sa vrátili do školy plní nových vedomostí a spomienok a Jozef sa učil poučenie, ktoré mu ostane na celý život. En: And so the day at Bratislava Castle ended. The children returned to school filled with new knowledge and memories, and Joseph learned a lesson that would stay with him for life. Vocabulary Words: - gate: brána - courtyard: nádvorie - homework: domáca úloha - honest: úprimný - angry: hnevať sa - hall: sála - paintings: obrazy - tapestries: tapisérie - uneasy: stiesnene - stumbled: narazil - opportunity: príležitosť - excuse: výhovorka - sternly: prísne - hesitantly: váhavo - notes: poznámky - battles: bitky - secret passages: tajné chodby - history: história - heart: srdce - proud: hrdý - courage: odvaha - afraid: bál sa - smiled: usmiala - brightened: ožil - captivated: zaujal - overcome: prekonal - surmount: prekonať - knowledge: vedomosti - filled: plní - memories: spomienky
  Played 14m 54s
 • Journey Through Time: VR Adventures at Bratislava Castle

  14 JUN 2024 · Fluent Fiction - Slovak: Journey Through Time: VR Adventures at Bratislava Castle Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/journey-through-time-vr-adventures-at-bratislava-castle/ Story Transcript: Sk: Jana a Marek boli nadšení. En: Jana and Marek were thrilled. Sk: Stáli pred vstupom do Bratislavského hradu. En: They stood at the entrance of Bratislava Castle. Sk: Bol krásny letný deň a oni sa tešili na nové dobrodružstvo. En: It was a beautiful summer day, and they were excited about a new adventure. Sk: Hrad bol starobylý a mystický. En: The castle was ancient and mystical. Sk: Tento deň bolo však zvláštne. En: However, this day was special. Sk: V hrade sa konal špeciálny technologický podujatie. En: There was a special technological event happening in the castle. Sk: „Jana, si pripravená na niečo úžasné? En: "Jana, are you ready for something amazing?" Sk: “ spýtal sa Marek s úsmevom. En: Marek asked with a smile. Sk: „Áno, Marek! En: "Yes, Marek! Sk: Poďme dovnútra,“ odpovedala Jana a chytila ho za ruku. En: Let's go inside," Jana replied, taking his hand. Sk: Keď vstúpili, videli veľké obrazovky a moderné technológie. En: As they entered, they saw large screens and modern technology. Sk: Bolo zrejmé, že je to veľmi dôležité podujatie. En: It was clear that this was a very important event. Sk: Bola tam veľká hala plná ľudí. En: There was a large hall full of people. Sk: V strede haly bola veľká miestnosť s virtuálnymi okuliarmi a senzorami. En: In the middle of the hall was a big room with virtual reality glasses and sensors. Sk: Počasie bolo krásne a slnečné, takže sklenené stropy púšťali dovnútra veľa svetla. En: The weather was beautiful and sunny, so the glass ceilings allowed a lot of light to come in. Sk: Svietilo na moderné vybavenie, ktoré vyzeralo futuristicky a vzbudzovalo veľký záujem. En: It shone on the modern equipment, which looked futuristic and sparked great interest. Sk: „Pozri, Marek! En: "Look, Marek! Sk: Tam je prehliadka virtuálnej reality,“ povedala Jana nadšene. En: There's a virtual reality exhibit there," Jana said excitedly. Sk: „Pozrieme sa na históriu Slovenska? En: "Shall we check out the history of Slovakia?" Sk: “Marek prikývol. En: Marek nodded. Sk: „Áno, je to úžasná príležitosť. En: "Yes, this is an amazing opportunity. Sk: Poďme to skúsiť. En: Let's try it." Sk: “Vzali si virtuálne okuliary a nasadili ich na hlavu. En: They took the virtual glasses and put them on. Sk: Svet okolo nich zmizol a oni sa ocitli v dávnych časoch Slovenska. En: The world around them disappeared, and they found themselves in ancient times in Slovakia. Sk: Stáli na poli blízko potoka, počuli zvuky prírody a videli staré hrady a dedinky. En: They stood in a field near a stream, heard the sounds of nature, and saw old castles and villages. Sk: Prišla k nim starodávna princezná a vysvetlila im históriu okolitých miest. En: An ancient princess approached them and explained the history of the surrounding areas. Sk: „Toto je úžasné! En: "This is amazing! Sk: Je to ako živé,“ zvolal Marek. En: It's like it's alive," exclaimed Marek. Sk: „Je to ako by sme boli naozaj tam. En: "It's like we're really there." Sk: “Jana sa smiala. En: Jana laughed. Sk: „Áno, Marek. En: "Yes, Marek. Sk: Je to naozaj úžasné. En: It's really amazing. Sk: Môžeme sa dotýkať predmetov a vidieť všetko v 3D. En: We can touch objects and see everything in 3D." Sk: “Prechádzali rôznymi miestnosťami a zažívali rôzne epochy slovenskej histórie. En: They walked through different rooms and experienced various eras of Slovak history. Sk: Videli bitky, oslavy i každodenný život ľudí. En: They saw battles, celebrations, and everyday life of people. Sk: Všetko bolo tak realistické, že mali pocit, že sú naozaj súčasťou dejín. En: Everything was so realistic that they felt like they were truly part of history. Sk: Keď skončili prehliadku, Jana sa obrátila k Marekovi a povedala, „Bola to nezabudnuteľná skúsenosť. En: When they finished the tour, Jana turned to Marek and said, "It was an unforgettable experience. Sk: Som rada, že sme to zažili spolu. En: I'm glad we experienced it together." Sk: “Marek prikývol. En: Marek nodded. Sk: „Áno, Jana. En: "Yes, Jana. Sk: Táto technológia nám umožnila cestovať časom a pochopiť našu históriu lepšie. En: This technology allowed us to travel through time and better understand our history. Sk: Je to naozaj vzácne. En: It's truly precious." Sk: “Vyšli z hradu a ešte dlho sa rozprávali o tom, čo videli a cítili. En: They left the castle and kept talking about what they had seen and felt for a long time. Sk: Toto dobrodružstvo im ukázalo, akú hodnotu má minulosť a ako môže technológia obohatiť naše vnímanie sveta. En: This adventure showed them the value of the past and how technology can enrich our perception of the world. Sk: Bola to lekcia, ktorú si obaja odniesli so sebou. En: It was a lesson they both carried with them. Sk: Na konci dňa sa spolu prechádzali ulicami Bratislavy. En: At the end of the day, they walked through the streets of Bratislava together. Sk: Mali pocit, že sú šťastní a bohatší o nové poznatky. En: They felt happy and richer with new knowledge. Sk: Technológia im otvorila oči a umožnila im zažiť niečo výnimočné. En: Technology had opened their eyes and allowed them to experience something extraordinary. Sk: A tak sa ich deň na Bratislavskom hrade skončil, ale spomienky zostali navždy. En: And so their day at Bratislava Castle ended, but the memories remained forever. Vocabulary Words: - thrilled: nadšení - ancient: starobylý - mystical: mystický - special: zvláštne - technological: technologické - entrance: vstup - adventure: dobrodružstvo - screens: obrazovky - modern: moderné - important: dôležité - exhibit: prehliadka - virtual reality: virtuálna realita - sensors: senzory - glass ceilings: sklenené stropy - futuristic: futuristicky - interest: záujem - field: pole - stream: potok - nature: prírody - realistic: realistické - eras: epochy - battles: bitky - celebrations: oslavy - everyday life: každodenný život - unforgettable: nezabudnuteľná - precious: vzácne - perception: vnímanie - lesson: lekcia - knowledge: poznatky - extraordinary: výnimočné
  Played 17m 42s
 • Souvenirs from the Heart: A Day at Bratislava Castle

  13 JUN 2024 · Fluent Fiction - Slovak: Souvenirs from the Heart: A Day at Bratislava Castle Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/souvenirs-from-the-heart-a-day-at-bratislava-castle/ Story Transcript: Sk: Martin stál pred hradom v Bratislave. En: Martin stood in front of the castle in Bratislava. Sk: Bol to krásny slnečný deň. En: It was a beautiful sunny day. Sk: Husto zelené stromy obklopovali staré múry. En: Thick green trees surrounded the old walls. Sk: Martin sa chcel pozrieť na všetko. En: Martin wanted to see everything. Sk: Viditeľná bola história, ktorú má hrad v sebe. En: The history that the castle held was visible. Sk: Chcel kúpiť niečo pekné pre rodinu. En: He wanted to buy something nice for his family. Sk: Mal rád suveníry. En: He liked souvenirs. Sk: Vo vnútri hradu našiel veľa obchodíkov. En: Inside the castle, he found many small shops. Sk: Boli tam keramické hrnčeky, magnetky a krásne malované obrázky. En: There were ceramic mugs, magnets, and beautifully painted pictures. Sk: V obchode pracovala milá pani. En: A kind lady worked in the shop. Sk: Spýtala sa Martina, čo hľadá. En: She asked Martin what he was looking for. Sk: Odpovedal, že hľadá darčeky pre svoju rodinu. En: He replied that he was looking for gifts for his family. Sk: Martin sa rozhodol kúpiť keramický hrnček pre svoju mamu. En: Martin decided to buy a ceramic mug for his mother. Sk: Hrnček bol biely s modrými kvetmi. En: The mug was white with blue flowers. Sk: Bol krásny a jemný, rovnako ako jeho mama. En: It was beautiful and delicate, just like his mother. Sk: Potom videl drevenú figúrku rytiera. En: Then he saw a wooden figurine of a knight. Sk: Hneď vedel, že to je perfektné pre jeho otca. En: He immediately knew it was perfect for his father. Sk: Rytieri sú jeho obľúbení hrdinovia. En: Knights are his favorite heroes. Sk: Pre svoju sestru našiel krásnu náramok. En: For his sister, he found a beautiful bracelet. Sk: Bol farebný a leskný. En: It was colorful and shiny. Sk: Vedel, že jej sa bude páčiť. En: He knew she would like it. Sk: Rozhodnúť sa nebolo ťažké. En: Deciding was not difficult. Sk: Všetky tieto veci boli presne to, čo si predstavoval. En: All these items were exactly what he had imagined. Sk: Martin kúpil všetky darčeky a spokojný vyšiel z obchodu. En: Martin bought all the gifts and happily left the shop. Sk: Cítil sa dobre, že našiel niečo pre každého člena rodiny. En: He felt good that he had found something for each member of his family. Sk: Chcel im urobiť radosť. En: He wanted to make them happy. Sk: Po nákupe suvenírov si ešte raz prešiel hrad. En: After buying the souvenirs, he walked through the castle once more. Sk: Pozrel si staré obrazy a nádherné miestnosti. En: He looked at the old paintings and the magnificent rooms. Sk: Každý kútik hradu mal svoju špeciálnu atmosféru. En: Every corner of the castle had its special atmosphere. Sk: Martin pocítil nadšenie z histórie a krásy hradu. En: Martin felt excited by the history and beauty of the castle. Sk: Ďalšie z jeho zážitkov bolo, že mohol kúpiť také pekné suveníry. En: Another highlight of his experience was being able to buy such lovely souvenirs. Sk: Keď sa vrátil domov, celá rodina sa zhromaždila, aby videla, čo im Martin priniesol. En: When he returned home, the whole family gathered to see what Martin had brought them. Sk: Mama sa potešila keramickému hrnčeku a hneď si ho postavila na poličku. En: His mother was delighted with the ceramic mug and immediately placed it on the shelf. Sk: Otec bol nadšený dreveným rytierom a sestra si okamžite nasadila nový náramok. En: His father was thrilled with the wooden knight, and his sister instantly put on her new bracelet. Sk: Všetci boli veľmi vďační a šťastní. En: Everyone was very grateful and happy. Sk: Martin vedel, že jeho darčeky urobili veľkú radosť. En: Martin knew that his gifts had brought great joy. Sk: Bol spokojný, že čas strávený hľadaním suvenírov sa oplatil. En: He was satisfied that the time spent looking for souvenirs was worth it. Sk: Hrad v Bratislave a suveníry z neho budú mať navždy zvláštne miesto v ich srdciach. En: The castle in Bratislava and the souvenirs from it would always have a special place in their hearts. Sk: Príbeh sa tak pekne uzavrel. En: The story ended beautifully. Sk: Martin mal nezabudnuteľný deň plný radosti a rodina dostala krásne spomienky na hrad a na Martina. En: Martin had an unforgettable day full of joy, and his family received wonderful memories of the castle and of Martin. Vocabulary Words: - castle: hrad - souvenirs: suveníry - ceramic: keramický - magnets: magnetky - figurine: figúrka - knight: rytier - bracelet: náramok - painting: obraz - magnificent: nádherný - highlight: zážitok - delicate: jemný - heroes: hrdinovia - gathered: zhromaždila - grateful: vďačný - history: história - thrilled: nadšený - colorful: farebný - shiny: leskný - immediately: okamžite - surrounded: obklopovali - decided: rozhodol - wonderful: krásny - excited: nadšenie - beautiful: krásny - satisfied: spokojný - atmosphere: atmosféra - ceramic mug: keramický hrnček - wooden: drevený - special place: zvláštne miesto - memories: spomienky
  Played 15m 17s
 • Discovering Slovakia: A Souvenir Adventure at Bratislava Castle

  12 JUN 2024 · Fluent Fiction - Slovak: Discovering Slovakia: A Souvenir Adventure at Bratislava Castle Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/discovering-slovakia-a-souvenir-adventure-at-bratislava-castle/ Story Transcript: Sk: Bola krásna letná sobota. En: It was a beautiful summer Saturday. Sk: Z trónu na vrchole Bratislavského hradu sa otvárala nádherná panoráma na hlavné mesto Slovenska. En: From the throne at the top of Bratislava Castle, a stunning panorama of Slovakia’s capital city spread out. Sk: Vyhodiť Jana si vybrala tento deň na návštevu hradu. En: Jana chose this day to visit the castle. Sk: Milovala históriu a kultúru Slovenska. En: She loved Slovakia’s history and culture. Sk: Ale dnes mala konkrétny cieľ - kúpiť tradičné slovenské suveníry. En: But today she had a specific goal – to buy traditional Slovak souvenirs. Sk: Jana kráčala cez nádvorie hradu. En: Jana walked through the castle courtyard. Sk: Mnoho turistov sa tam prechádzalo. Fotili sa, obdivovali staré budovy, užívali si slnečné lúče. En: Many tourists were strolling there, taking photos, admiring the old buildings, and enjoying the sunshine. Sk: Všade bolo počuť smiech a rozhovory. En: Laughter and conversations filled the air. Sk: Jana si všimla malý obchodík so suvenírmi. En: Jana noticed a small souvenir shop. Sk: Po jeho názvu "Slovenské Dary" bolo jasné, že vnútri nájde niečo výnimočné. En: With the name "Slovak Gifts," it was clear she would find something special inside. Sk: Vošla do obchodu a pocítila vôňu dreva a kože. En: She entered the shop and smelled the aroma of wood and leather. Sk: Predavačka, staršia pani s milým úsmevom, ju privítala. En: The saleswoman, an elderly lady with a kind smile, greeted her. Sk: Jana si prezerala krásne vyrezávané drevené figúrky, farebné výšivky a keramické nádoby. En: Jana browsed through beautifully carved wooden figures, colorful embroidery, and ceramic vessels. Sk: "Pomôžem vám s niečím?" opýtala sa predavačka. En: "Can I help you with anything?" the saleswoman asked. Sk: Jana znervóznela. En: Jana grew nervous. Sk: Chcela nájsť niečo špeciálne pre svojich rodičov a priateľov. En: She wanted to find something special for her parents and friends. Sk: Po chvíli rozmýšľania povedala, "Hľadám niečo tradičné. Chcem ukázať našu krásnu slovenskú kultúru." En: After a moment of thought, she said, "I’m looking for something traditional. I want to showcase our beautiful Slovak culture." Sk: Pani sa usmiala a ukázala na poličku s drevenými výrobkami. En: The lady smiled and pointed to a shelf with wooden products. Sk: "Toto sú valašky, tradičné slovenské sekery. Tento črpák je ručne vyrezávaný a veľmi cenný. Tieto fujary sú veľmi populárne medzi turistami." En: "These are valaškas, traditional Slovak axes. This črpák is hand-carved and very valuable. These flutes are very popular among tourists." Sk: Jana sa usmiala. En: Jana smiled. Sk: "Ďakujem. Kúpim tieto tri veci." En: "Thank you. I’ll take these three things." Sk: Vybrala si krásne zdobenú valašku pre otca, črpák pre matku a fujaru pre priateľa. En: She chose a beautifully decorated valaška for her father, a črpák for her mother, and a flute for her friend. Sk: Zatiaľ čo predavačka balila veci, Jana sa poobzerala okolo a neuveriteľne si všimla kúsok krásnej čipky, vyšívanej s láskou. En: While the saleswoman packed the items, Jana looked around and was amazed to see a piece of beautiful lace, lovingly embroidered. Sk: "Pridajte aj tento kúsok čipky, prosím," povedala s úsmevom. En: "Please add this piece of lace as well," she said with a smile. Sk: Keď vyšla z obchodu, cítila sa spokojne. En: As she left the shop, she felt content. Sk: Mala darčeky, ktoré dokonale vystihli krásu a bohatstvo slovenských tradícií. En: She had gifts that perfectly captured the beauty and richness of Slovak traditions. Sk: Pomaly sa vybrala naspäť cez nádvorie hradu a užívala si výhľad na mesto. En: She slowly made her way back through the castle courtyard, enjoying the view of the city. Sk: V hlave jej už vznikali myšlienky na ďalší výlet. En: Thoughts of another trip were already forming in her mind. Sk: Možno na Oravský hrad alebo do Tatier? En: Maybe to Orava Castle or the Tatras? Sk: Jana si uvedomila, že hoci svet je veľký a je tam veľa miest, ktoré chce navštíviť, Slovensko bude vždy jej domovom. En: Jana realized that although the world is big and there are many places she wants to visit, Slovakia will always be her home. Sk: A tento deň na Bratislavskom hrade jej to ešte raz potvrdil. En: And this day at Bratislava Castle confirmed it once more. Sk: Slnko sa začalo schovávať za obzorom a Jana pomaly kráčala domov. En: The sun began to set behind the horizon, and Jana slowly walked home. Sk: Tešila sa na chvíľu, keď bude rozdávať svoje darčeky a rozprávať o krásnom dni plnom tradícií a histórie. En: She looked forward to the moment when she would give out her gifts and talk about the beautiful day full of traditions and history. Sk: Takéto dni robia život výnimočným, pomyslela si Jana a odišla s úsmevom na tvári. En: Days like this make life special, Jana thought as she left with a smile on her face. Vocabulary Words: - panorama: panoráma - courtyard: nádvorie - strolling: prechádzalo - admiring: obdivovali - conversations: rozhovory - souvenir: suvenírmi - shopkeeper: predavačka - elderly: staršia - embroidery: výšivky - vessels: nádoby - nervous: znervóznela - showcase: ukázať - shelf: polička - carved: vyrezávané - valuable: cenný - flutes: fujary - decorated: zdobenú - lace: čipky - embroidered: vyšívanej - content: spokojne - captured: vystihli - enjoying: užívala - trip: výlet - realized: uvedomila - set: schovávať - horizon: obzorom - forward: tešila - giving out: rozdávať - beautiful: krásnom - special: výnimočným
  Played 16m 26s

Are you ready to supercharge your Slovak listening comprehension? Our podcast is the perfect tool for you. Studies show that the key to mastering a second language is through repetition...

show more
Are you ready to supercharge your Slovak listening comprehension?

Our podcast is the perfect tool for you. Studies show that the key to mastering a second language is through repetition and active processing.

That's why each episode of our podcast features a story in Slovak, followed by a sentence-by-sentence retelling that alternates between Slovak and English.

This approach not only allows you to fully understand and absorb the vocabulary and grammar but also provides a bilingual support to aid your listening comprehension. But we don't stop there.

Research in sociolinguistics highlights the importance of culture in language learning, which is why we provide a list of vocabulary words and a transcript of the audio to help you understand the cultural context of the story. And for your convenience, we also include a transcript of the audio to help you refer back to any parts you may have struggled with.

Our podcast is not just for language learners, it's also for travelers or people who wants to connect with their roots. Are you planning a trip to Bratislava, Košice, or High Tatras? Maybe you want to speak Slovak with your grandparents from Banská Bystrica?

Our podcast will provide you with the cultural and linguistic background needed to fully immerse yourself in Slovakia, the heartland where the Slovak language is primarily spoken. Our podcast is based on the latest research in linguistics, sociolinguistics,
psychology, cognitive science, neuroscience, and education to provide the most effective method for mastering Slovak listening comprehension.

Don't miss this opportunity, give our podcast a try and see the results for yourself. Zlepšte svoje počúvacie schopnosti s našimi slovenskými príbehmi ešte dnes!
show less
Contacts
Information

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Podcast Cover

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search