Settings
Light Theme
Dark Theme
Podcast Cover

FluentFiction - Bulgarian

 • Yana's Leap of Faith: A Journey of Strength and Resilience

  24 JUN 2024 · Fluent Fiction - Bulgarian: Yana's Leap of Faith: A Journey of Strength and Resilience Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/yanas-leap-of-faith-a-journey-of-strength-and-resilience/ Story Transcript: Bg: Въздухът беше свеж, а синьото небе обгръщаше зелените хълмове. En: The air was fresh, and the blue sky enveloped the green hills. Bg: Яна пое дълбоко дъх и се усмихна на себе си. En: Yana took a deep breath and smiled to herself. Bg: Тя беше на прага на своя най-голям предизвикателен поход до Седемте рилски езера. En: She was on the brink of her biggest challenging hike to the Seven Rila Lakes. Bg: Тя беше решена. En: She was determined. Bg: Трябваше да докаже на себе си, че може. En: She had to prove to herself that she could do it. Bg: След много неуспехи в миналото, сега беше нейната възможност. En: After many failures in the past, now was her opportunity. Bg: Един поход през планините беше точно това, от което се нуждаеше, за да възвърне самочувствието си. En: A hike through the mountains was exactly what she needed to regain her confidence. Bg: Пътеката беше живописна. En: The trail was picturesque. Bg: Лъчите на слънцето проникваха през гъстите дървета, хвърляйки сенки върху земята. En: Sunbeams penetrated through the dense trees, casting shadows on the ground. Bg: Яна следеше маркировките по пътеката, но след няколко часа всичко изглеждаше същото. En: Yana followed the markers along the path, but after a few hours, everything looked the same. Bg: Тя усещаше умора. En: She felt tired. Bg: Спираше за кратки почивки, но не се отказваше. En: She paused for short breaks, but did not give up. Bg: Някак, след време, Яна забеляза, че е загубила следите на маркировките. En: Somehow, after a while, Yana noticed she had lost track of the markers. Bg: Опита да се върне назад, но всичко изглеждаше различно. En: She tried to retrace her steps, but everything looked different. Bg: Страхът започна да я обзема. En: Fear began to take hold of her. Bg: "Не," каза тя на себе си, "трябва да се справя. En: "No," she said to herself, "I must manage." Bg: "Яна реши да се довери на инстинкта си. En: Yana decided to trust her instincts. Bg: Продължи напред, съсредоточена, но тревога се прокрадваше в сърцето ѝ. En: She moved forward, focused, but anxiety crept into her heart. Bg: Планината ставаше все по-сурова, а времето се променяше. En: The mountain grew increasingly harsh, and the weather changed. Bg: Небето бързо се покри с тъмен облак. En: The sky quickly covered with a dark cloud. Bg: Изведнъж тя стигна до едно скалисто острие. En: Suddenly she came to a rocky edge. Bg: Застана на ръба и погледна надолу – огромна бездна. En: Standing at the brink, she looked down - a massive abyss. Bg: Яна знаеше, че трябва да направи избор. En: Yana knew she had to make a choice. Bg: Пътеката напред беше несигурна и непозната. En: The path ahead was uncertain and unfamiliar. Bg: Обади се на помощ означаваше да признае поражението. En: Calling for help meant admitting defeat. Bg: Сълзи започнаха да й напират на очите. En: Tears began to well up in her eyes. Bg: В този момент Яна осъзна нещо. En: In that moment, Yana realized something. Bg: Силата не се крие само в самотата. En: Strength does not lie only in solitude. Bg: Приемането на помощ също изисква кураж. En: Accepting help also requires courage. Bg: Тя извади телефона си и, с треперещи ръце, сигнализира за помощ. En: She took out her phone and, with trembling hands, signaled for help. Bg: Скоро се появиха спасители. En: Soon, rescuers arrived. Bg: "Добре си? En: "Are you okay?" Bg: " попитаха те. En: they asked. Bg: Яна само кимна. En: Yana just nodded. Bg: Беше изтощена, но жива. En: She was exhausted but alive. Bg: Те я заведоха на сигурно място. En: They took her to a safe place. Bg: Поглеждайки назад към планината, Яна знаеше, че днешният ден беше важен урок. En: Looking back at the mountain, Yana knew that today was an important lesson. Bg: Понякога да поискаш помощ е истинският знак на сила. En: Sometimes asking for help is the true sign of strength. Bg: И този поход, макар и неперфектен, ѝ показа, че може да се справи. En: And this hike, although imperfect, showed her that she could manage. Bg: С помощта на другите, Яна се почувства по-силна от всякога. En: With the help of others, Yana felt stronger than ever. Vocabulary Words: - fresh: свеж - enveloped: обгръщаше - brink: праг - challenging: предизвикателен - hike: поход - determined: решена - prove: докаже - failures: неуспехи - opportunity: възможност - regain: възвърне - confidence: самочувствие - picturesque: живописна - penetrated: проникваха - dense: гъстите - markers: маркировките - retrace: върне назад - instincts: инстинкта - anxiety: тревога - harsh: сурова - abyss: бездна - unfamiliar: непозната - admitting: признае - defeat: поражението - strength: силата - solitude: самотата - courage: кураж - trembling: треперещи - signal: сигнализира - rescuers: спасители - exhausted: изтощена
  Played 15m 7s
 • From Flames to Friendship: A Culinary Adventure in Rhodope Valley

  23 JUN 2024 · Fluent Fiction - Bulgarian: From Flames to Friendship: A Culinary Adventure in Rhodope Valley Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/from-flames-to-friendship-a-culinary-adventure-in-rhodope-valley/ Story Transcript: Bg: Беше лятен ден в малкото село, сгушено в зелената долина на Родопите. En: It was a summer day in the small village nestled in the green valley of the Rhodopes. Bg: Въздухът беше наситен с аромата на борови дървета. En: The air was filled with the scent of pine trees. Bg: Звуците на весела глъч и традиционни мелодии отекваха навсякъде, докато селяните празнуваха Еньовден. En: Sounds of cheerful chatter and traditional melodies echoed everywhere as the villagers celebrated Enyovden. Bg: Борис, млад мъж на около тридесет години, стоеше нервно до масата си на площада. En: Boris, a young man of about thirty, stood nervously by his table in the square. Bg: Той искаше да впечатли Цвета, която стоеше наблизо. En: He wanted to impress Tsveta, who was standing nearby. Bg: Тя му се усмихна и той реши, че трябва да покаже своите „готварски умения”. En: She smiled at him, and he decided he needed to show off his "cooking skills." Bg: Но Борис не знаеше как да готви добре. En: But Boris didn't know how to cook well. Bg: „Сега е моментът,” помисли си той. En: "Now is the moment," he thought to himself. Bg: Взе голяма кана вода и я изля в голямата тенджера. En: He took a large jug of water and poured it into a big pot. Bg: „Ще приготвя традиционно родопско ястие! En: "I'm going to prepare a traditional Rhodope dish!" Bg: ” обяви Борис с усмивка. En: Boris announced with a smile. Bg: Цвета наблюдаваше с интерес, но бързо забеляза, че нещо не е наред. En: Tsveta watched with interest but quickly noticed that something was amiss. Bg: Борис хвана една дървена лъжица и започна да разбърква водата, като добавяше съставки без никакъв ред. En: Boris grabbed a wooden spoon and began stirring the water, adding ingredients haphazardly. Bg: Когато сложи прекалено много сол, лицето му се сви. En: When he added too much salt, his face scrunched up. Bg: "О, не, това не е добре," каза тихо той. En: "Oh no, this is not good," he quietly said. Bg: След миг на паника, Борис реши да продължи. En: After a moment of panic, Boris decided to continue. Bg: Той добави твърде много брашно и сместа загъсти неочаквано. En: He added too much flour, and the mixture thickened unexpectedly. Bg: „Какво правя? En: "What am I doing?" Bg: ” прошепна той на себе си. En: he whispered to himself. Bg: Точно тогава тенджерата започна да дими. En: Just then, the pot started to smoke. Bg: „Борис! En: "Boris!" Bg: ”, извика Цвета. En: Tsveta shouted. Bg: „Внимай, гори! En: "Careful, it's burning!" Bg: ”Борис панически грабна тенджерата, но тя беше твърде гореща и той я изпусна. En: Boris, in a panic, grabbed the pot, but it was too hot, and he dropped it. Bg: Огън тръгна по масата, но Цвета бързо реагира. En: Fire spread across the table, but Tsveta reacted quickly. Bg: С гъвкави движения тя грабна кърпа и угаси пожара. En: With swift movements, she grabbed a cloth and put out the fire. Bg: „Как си? En: "How are you?" Bg: ” попита тя, усмихвайки се широкоо. En: she asked, smiling widely. Bg: Борис стоеше с широко отворени очи, изненадан от развоя на събитията. En: Boris stood with eyes wide open, surprised by the turn of events. Bg: Христо започна да се смее. En: Hristo began to laugh. Bg: Цвета също се засмя. En: Tsveta laughed as well. Bg: „Мисля, че трябва да направим това заедно,” каза Цвета. En: "I think we need to do this together," Tsveta said. Bg: „Ти си куражен, но явно ти трябва помощ. En: "You are brave, but it seems you need some help." Bg: ”Борис се усмихна с благодарност. En: Boris smiled gratefully. Bg: Двамата заедно взеха отново съставките и започнаха отначало. En: The two of them took the ingredients again and started over. Bg: Този път, с помощта на Цвета, ястието изглеждаше много по-добре. En: This time, with Tsveta's help, the dish looked much better. Bg: „Виж как става! En: "See how it's done!" Bg: ”, каза тя весело. En: she said cheerfully. Bg: В края на деня Борис и Цвета стояха край огнището, доволни от постигнатото. En: By the end of the day, Boris and Tsveta stood by the fire, pleased with their accomplishment. Bg: Хората от селото похвалиха тяхната работа и празникът продължи с още повече радост. En: The villagers praised their work, and the celebration continued with even more joy. Bg: „Трябваше да знам, че истината е по-важна от опитите да впечатляваш,” каза Борис, като погледна Цвета. En: "I should have known that the truth is more important than trying to impress," Boris said, looking at Tsveta. Bg: „Аз видях нещо ценно в теб днес,” отвърна тя. En: "I saw something valuable in you today," she replied. Bg: „Ти си искрен и това е важно. En: "You are sincere, and that's important." Bg: ”Те се усмихнаха един на друг. En: They smiled at each other. Bg: Тази случка ги сближи повече от всякога и техният път напред вече беше споделен. En: This event brought them closer than ever, and their future path was now a shared one. Vocabulary Words: - nestled: сгушено - scent: аромата - chatter: глъч - nervously: нервно - impress: впечатли - scrunched: сви - haphazardly: без никакъв ред - panic: паника - thickened: загъсти - careful: внимай - burning: гори - swift: гъвкави - movements: движения - ugasi: put out - pleased: доволни - accomplishment: постигнатото - brave: куражен - shared: споделен - interested: интерес - grabbed: грабна - pot: тенджера - smoke: дими - disaster: бедствие - clumsy: тромав - melodies: мелодии - valley: долина - announcement: обява - valuable: ценно - sincere: искрен - future: бъдещ
  Played 16m 17s
 • Unexpected Acrobatics: A Serendipitous Love at Nevsky Cathedral

  22 JUN 2024 · Fluent Fiction - Bulgarian: Unexpected Acrobatics: A Serendipitous Love at Nevsky Cathedral Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/unexpected-acrobatics-a-serendipitous-love-at-nevsky-cathedral/ Story Transcript: Bg: Катедралата Александър Невски блестеше на утринното слънце. En: The Alexander Nevsky Cathedral gleamed in the morning sun. Bg: Туристи обикаляха и правеха снимки. En: Tourists wandered around and took photos. Bg: Георги стоеше пред катедралата и чакаше Ралица. En: Georgi stood in front of the cathedral, waiting for Ralitsa. Bg: Той беше малко нервен. En: He was a little nervous. Bg: Искаше да я впечатли. En: He wanted to impress her. Bg: Ралица пристигна с усмивка на лицето си. En: Ralitsa arrived with a smile on her face. Bg: Георги погледна към нея и почувства как сърцето му бие по-бързо. En: Georgi looked at her and felt his heart beat faster. Bg: Той реши да действа смело. En: He decided to be bold. Bg: Трябваше да направи нещо запомнящо се. En: He needed to do something memorable. Bg: – Здравей, Ралица – каза той и се усмихна. En: "Hello, Ralitsa," he said with a smile. Bg: – Здравей, Георги – отговори тя. En: "Hello, Georgi," she replied. Bg: – Как си? En: "How are you?" Bg: Георги се престори на спокоен и каза:– Много добре, благодаря. En: Georgi pretended to be calm and said, "Very well, thank you. Bg: Хайде да се разходим около катедралата? En: Shall we take a walk around the cathedral?" Bg: Тя се съгласи, и те започнаха да вървят заедно. En: She agreed, and they started walking together. Bg: Георги се опита да води разговора, разказвайки интересни истории за катедралата. En: Georgi tried to lead the conversation, sharing interesting stories about the cathedral. Bg: Внезапно той почувства как нещо се обърка. En: Suddenly, he felt something go wrong. Bg: Той погледна надолу и осъзна, че беше стъпил на връзката на обувката си. En: He looked down and realized that he had stepped on his shoelace. Bg: Без да успее да реагира, той се препъна. En: Without having time to react, he tripped. Bg: Георги се опита да се задържи, но не успя. En: Georgi tried to stay on his feet but couldn’t. Bg: Направи малък салто и падна право пред група туристи. En: He made a small somersault and fell right in front of a group of tourists. Bg: Туристите започнаха да ръкопляскат и дори да викаят „Браво! En: The tourists began clapping and even shouting "Bravo!" Bg: “ Георги лежеше на земята, изненадан и смутен. En: Georgi lay on the ground, surprised and embarrassed. Bg: Беше сигурен, че ще се изложи пред Ралица. En: He was sure he had made a fool of himself in front of Ralitsa. Bg: Но Ралица започна да се смее. En: But Ralitsa started to laugh. Bg: Тя се приближи и му подаде ръка, за да го вдигне. En: She approached and offered him a hand to help him up. Bg: – Добре ли си? En: "Are you okay?" Bg: – попита го тя с усмивка. En: she asked with a smile. Bg: Георги се изправи и се опита да се справи с неудобството. En: Georgi stood up and tried to cope with the embarrassment. Bg: – Да, добре съм – отговори той. En: "Yes, I'm fine," he replied. Bg: – Мисля, че туристите помислиха, че това е част от улично представление. En: "I think the tourists thought it was part of a street performance." Bg: Ралица продължи да се смее и каза:– Може би трябва да станеш артист! En: Ralitsa kept laughing and said, "Maybe you should become an actor!" Bg: Георги се усмихна. En: Georgi smiled. Bg: Разбра, че въпреки всичко, е успял да впечатли Ралица. En: He realized that despite everything, he had managed to impress Ralitsa. Bg: И те продължиха разходката си около катедралата Александър Невски, смеейки се и наслаждавайки се на деня. En: And they continued their walk around the Alexander Nevsky Cathedral, laughing and enjoying the day. Bg: Туристите продължиха да ги наблюдават и да се усмихват, мислейки, че са част от нещо магическо. En: The tourists kept watching them and smiling, thinking they were part of something magical. Bg: Георги и Ралица останаха заедно още дълго време. En: Georgi and Ralitsa stayed together for a long time after that. Bg: Споменът за този ден в катедралата винаги ги караше да се усмихват. En: The memory of that day at the cathedral always made them smile. Bg: И така, един малък инцидент се превърна в началото на нещо красиво. En: And so, a small incident became the beginning of something beautiful. Vocabulary Words: - gleamed: блестеше - tourists: туристи - wandered: обикаляха - nervous: нервен - impress: впечатли - pretended: престори - agreed: съгласи - conversation: разговор - realized: осъзна - shoelace: връзката на обувката - react: реагира - tripped: препъна - somersault: салто - clapping: ръкопляскат - shouting: викаят - embarrassed: смутен - laugh: смеят - actor: артист - cope: справи - performance: представление - magical: магическо - bold: смело - memorable: запомнящо се - incident: инцидент - beautiful: красиво - approached: приближи - offered: подаде - embarrassment: неудобството - enjoying: наслаждавайки се - something: нещо
  Played 14m 50s
 • Mystery and Misunderstandings at the Rila Monastery

  21 JUN 2024 · Fluent Fiction - Bulgarian: Mystery and Misunderstandings at the Rila Monastery Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/mystery-and-misunderstandings-at-the-rila-monastery/ Story Transcript: Bg: В тайнствените гори на Рила планина, проблясваше светлинка от Рилския манастир. En: In the mysterious forests of the Rila Mountains, a light glimmered from the Rila Monastery. Bg: Небето беше синьо и слънцето изгряваше над масивните стени. En: The sky was blue, and the sun was rising over the massive walls. Bg: Николай беше там за първи път. En: Nikolai was there for the first time. Bg: Той обичаше спокойствието на природата. En: He loved the tranquility of nature. Bg: Реши да разгледа манастира. En: He decided to explore the monastery. Bg: Докато се разхождаше из красивите дворове, Николай забеляза група хора. En: While he was strolling through the beautiful courtyards, Nikolai noticed a group of people. Bg: Те носеха монашески облекла. En: They were wearing monastic clothing. Bg: Бяха туристи. En: They were tourists. Bg: Николай не знаеше това. En: Nikolai did not know this. Bg: Той мислеше, че са истински монаси. En: He thought they were real monks. Bg: В един момент, групата започна да се движи навътре в манастира. En: At one point, the group began to move deeper into the monastery. Bg: Николай, който беше много любопитен, започна да ги следва. En: Curious as he was, Nikolai started to follow them. Bg: Те влязоха в една голяма зала със златни икони и високи свещи. En: They entered a large hall with golden icons and tall candles. Bg: Вътре, водачът на групата започна да раздава тамян. En: Inside, the group leader began distributing incense. Bg: Николай мислеше, че това е част от преживяването в манастира. En: Nikolai thought this was part of the experience at the monastery. Bg: Той пое тамяна и започна да следва действията на останалите. En: He took the incense and started mimicking the actions of the others. Bg: Никой не забеляза, че той не беше част от групата. En: No one noticed that he was not part of the group. Bg: Минаха няколко минути и групата застана в кръг. En: A few minutes passed, and the group stood in a circle. Bg: Водачът започна да говори. En: The leader began to speak. Bg: Николай не разбра всичко, но опитваше да следва. En: Nikolai did not understand everything but tried to follow along. Bg: Всички започнаха да се покланят. En: Everyone started bowing. Bg: Николай направи същото. En: Nikolai did the same. Bg: Изведнъж, един истински монах влезе в залата. En: Suddenly, a real monk entered the hall. Bg: Той погледна Николай. En: He looked at Nikolai. Bg: "Братя," каза монахът, "кой е този нов?" En: "Brothers," the monk said, "who is this newcomer?" Bg: Групата замълча. En: The group fell silent. Bg: Николай замръзна на място. En: Nikolai froze in place. Bg: Усети, че всичко върви погрешно. En: He felt that something was going terribly wrong. Bg: Монахът се приближи. En: The monk approached. Bg: "Ти ли си... новият?" запита той. En: "Are you... the new one?" he asked. Bg: Лицето му беше спокойно и любопитно. En: His face was calm and curious. Bg: Николай бе объркан, но реши да каже истината. En: Nikolai was confused but decided to tell the truth. Bg: "Извинявайте," каза той. En: "Excuse me," he said. Bg: "Аз не съм монах. Дойдох само да разгледам манастира." En: "I'm not a monk. I just came to explore the monastery." Bg: Всеки започна да се усмихва. En: Everyone began to smile. Bg: Монахът се засмя. En: The monk laughed. Bg: "Няма проблем," каза той. En: "No problem," he said. Bg: "Ти имаш добро сърце. En: "You have a good heart. Bg: Радваме се, че си тук. En: We're glad you're here. Bg: Но моля те, не се смесвай повече с нашите ритуали." En: But please, don't mingle with our rituals anymore." Bg: Николай се усмихна и извини отново. En: Nikolai smiled and apologized again. Bg: Групата туристи го поздрави и му предложи да продължи с тях обиколката като посетител. En: The group of tourists greeted him and offered to continue the tour with him as a visitor. Bg: Николай видя целия манастир и научи много за историята му. En: Nikolai saw the entire monastery and learned a lot about its history. Bg: В края на деня Николай си тръгна. En: At the end of the day, Nikolai left. Bg: Вървеше през гората и мислеше за случилото се. En: He walked through the forest, reflecting on what had happened. Bg: Слънцето залязваше, а Николай знаеше, че този ден никога няма да забрави. En: The sun was setting, and Nikolai knew that he would never forget that day. Bg: Историята показа на Николай колко важно е да изпитваш уважение към различните традиции и култури. En: The story showed Nikolai how important it is to respect different traditions and cultures. Bg: Той се усмихна. En: He smiled. Bg: Беше намерил не само красота в манастира, но и в забавните недоразумения. En: He had found not only beauty in the monastery but also in the amusing misunderstandings. Vocabulary Words: - mysterious: тайнствен - glimmered: проблясваше - tranquility: спокойствие - strolling: разхождаше - courtyards: дворове - monastic: монашески - clothing: облекла - massive: масивни - explore: разгледа - noticed: забеляза - group leader: водач на групата - distributing: раздава - incense: тамян - mimicking: следва - actions: действия - stood: застана - circle: кръг - bowing: покланят - froze: замръзна - approached: приближи се - newcomer: нов - curious: любопитен - confused: объркан - apologized: извини - greeted: поздрави - rituals: ритуали - reflected: мислеше - misunderstandings: недоразумения - respect: уважение - traditions: традиции
  Played 16m 20s
 • Secrets of the Rila Monastery: Ivan's Hidden Discovery

  20 JUN 2024 · Fluent Fiction - Bulgarian: Secrets of the Rila Monastery: Ivan's Hidden Discovery Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/secrets-of-the-rila-monastery-ivans-hidden-discovery/ Story Transcript: Bg: В тихата утрин на Рила манастир, Иван вървеше сам сред каменните стени. En: In the quiet morning at the Rila Monastery, Ivan walked alone among the stone walls. Bg: Иван обичаше спокойствието на манастира. En: Ivan loved the tranquility of the monastery. Bg: Той посещаваше това място често. En: He visited this place often. Bg: Сините небе и зелени дървета го караха да се чувства спокоен. En: The blue skies and green trees made him feel at peace. Bg: В този ден беше различно. En: On this day, however, something was different. Bg: Докато изследваше старата библиотека, случайно откри тайна врата под един голям килим. En: While exploring the old library, he accidentally discovered a secret door beneath a large rug. Bg: Неговото сърце започна бързо да бие. En: His heart began to beat rapidly. Bg: Той коленичи и дръпна килима. En: He knelt and pulled back the rug. Bg: Под килима имаше малък капак. En: Underneath the rug was a small hatch. Bg: Иван го отвори с трудност. En: Ivan opened it with difficulty. Bg: Вътре имаше тесен и тъмен проход. En: Inside, there was a narrow and dark passage. Bg: Без да се колебае, Иван влезе вътре. En: Without hesitation, Ivan entered. Bg: Проходът беше студен и влажен. En: The passage was cold and damp. Bg: Той вървеше бавно напред. En: He walked slowly forward. Bg: Стъпките му отекваха по стените. En: His footsteps echoed off the walls. Bg: След няколко минути, Иван стигна до врата, която беше заключена с древен ключ. En: After a few minutes, Ivan reached a door that was locked with an ancient key. Bg: В джоба си имаше малка ключалка, която бе намерил в библиотеката. En: In his pocket, he had a small key he had found in the library. Bg: Той вмъкна ключа и вратата се отвори с тихо скърцане. En: He inserted the key, and the door opened with a quiet creak. Bg: Зад вратата имаше стая, осветена с малки свещи. En: Behind the door was a room illuminated by small candles. Bg: Стаята беше красива и изпълнена с древни книги и предмети. En: The room was beautiful and filled with ancient books and artifacts. Bg: На масата лежеше златна книга. En: On the table lay a golden book. Bg: Иван взе книгата и започна да я прелиства. En: Ivan picked up the book and began to flip through it. Bg: Той осъзна, че е намерил забравените древни знания на манастира. En: He realized that he had found the forgotten ancient knowledge of the monastery. Bg: Иван прекара часове в стаята, прочитайки старите ръкописи. En: Ivan spent hours in the room, reading the old manuscripts. Bg: Той научи много за историята на манастира и тайните на монасите. En: He learned much about the history of the monastery and the secrets of the monks. Bg: Когато излезе от стаята, носеше със себе си нови знания и мъдрост. En: When he emerged from the room, he carried new knowledge and wisdom with him. Bg: Иван реши да запази тайната на откритието си. En: Ivan decided to keep the discovery a secret. Bg: Той върна килима на мястото му и остави ключа в библиотеката. En: He replaced the rug and left the key in the library. Bg: С китоби в ума и сърцето си, той напусна манастира с ново усещане за мир и вдъхновение. En: With books in his mind and heart, he left the monastery with a new sense of peace and inspiration. Vocabulary Words: - tranquility: спокойствие - exploring: изследваше - secret: тайна - beneath: под - hatch: капак - difficulty: трудност - narrow: тесен - damp: влажен - hesitation: колебае - echoed: отекваха - ancient: древен - inserted: вмъкна - creak: скърцане - illuminated: осветена - candles: свещи - artifacts: предмети - golden: златна - flip through: прелиства - forgotten: забравените - manuscripts: ръкописи - wisdom: мъдрост - replace: върна - peace: мир - inspiration: вдъхновение - stone walls: каменните стени - often: често - large rug: голям килим - passage: проход - locked: заключена - insert the key: вмъкна ключа
  Played 12m 43s
 • Reunited at Rila: A Family's Journey to Love and Peace

  19 JUN 2024 · Fluent Fiction - Bulgarian: Reunited at Rila: A Family's Journey to Love and Peace Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/reunited-at-rila-a-familys-journey-to-love-and-peace/ Story Transcript: Bg: На върха на планината, между горите на Рила, и тишината на природата, лежи Рилският манастир. En: At the top of the mountain, amidst the forests of Rila, and the silence of nature, lies the Rila Monastery. Bg: Тук започва една история за семейство, което намери отново своя път. En: Here begins a story about a family that found their way again. Bg: Беше красива утрин и слънцето светеше ярко. En: It was a beautiful morning, and the sun was shining brightly. Bg: Монасите бяха заети с работата си. En: The monks were busy with their work. Bg: Но този ден беше различен. En: But this day was different. Bg: Иван, млад мъж с искрящи очи и топла усмивка, пристигна до манастира. En: Ivan, a young man with sparkling eyes and a warm smile, arrived at the monastery. Bg: Носеше малка чанта и надежда в сърцето си. En: He carried a small bag and hope in his heart. Bg: "Не съм виждал семейството си от много години," мислеше Иван, докато се изкачваше по каменните стъпала. En: "I haven't seen my family in many years," Ivan thought as he climbed the stone steps. Bg: Звукът на камбаните се разнесе във въздуха и той се изнесе в двора. En: The sound of bells echoed in the air, and he stepped into the courtyard. Bg: В средата на двора стоеше голямо дърво. En: In the middle of the courtyard stood a large tree. Bg: Под това дърво седяха родители му, двамата му братя и сестра му. En: Under this tree sat his parents, his two brothers, and his sister. Bg: Очакваха го с нетърпение. En: They awaited him eagerly. Bg: Сълзите в очите им блестяха, а лицата им бяха озарени от радост. En: Tears glistened in their eyes, and their faces were lit with joy. Bg: "Иване! En: "Ivan!" Bg: " възкликна майка му и се втурна към него. En: his mother exclaimed and rushed towards him. Bg: Прегръдката беше дълга и нежна. En: The embrace was long and tender. Bg: Иван усети топлината на дома си, топлината, която му липсваше в тежките моменти. En: Ivan felt the warmth of his home, the warmth that he missed during the d