Settings
Light Theme
Dark Theme
Podcast Cover

Addysg Cymru | Education Wales

 • Progression in learning – Members of the Camau team share their evolving understanding of key concepts from a range of perspectives

  12 FEB 2024 · A discussion about the journey to understanding Progression in Learning in the context of Curriculum for Wales, chaired by Rachel Bendall from University of Wales Trinity Saint David, with Abigail Davies of Ysgol y Strade, and Debbie Moon of Partneriaeth, members of the Camau group.
  31m 21s
 • Cynnydd mewn dysgu – Yma, mae aelodau o dîm Camau yn rhannu eu dealltwriaeth esblygol o gysyniadau allweddol o ystod o safbwyntiau

  12 FEB 2024 · Trafodaeth am y daith i ddeall Cynnydd mewn Dysgu yng nghyd-destun Cwricwlwm i Gymru, dan gadeiryddiaeth Rachel Bendall o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gydag aelodau o'r grŵp Camau, Abigail Davies o Ysgol y Strade, a Debbie Moon o Partneriaeth.
  37m 7s
 • School Year consultation – practitioners discuss proposed changes to the school year in Wales

  24 JAN 2024 · Proposals are in place to ‘re-balance’ the school year in Wales by changing some term lengths. In this podcast three head teachers discuss the implications – positive and negative - with Tegwen Ellis, Chief Executive of the National Academy for Educational Leadership Wales. The https://www.gov.wales/structure-school-year closes on 12th February 2024.
  24m 4s
 • Ymgynghoriad Blwyddyn Ysgol – ymarferwyr yn trafod newidiadau arfaethedig i'r flwyddyn ysgol yng Nghymru

  24 JAN 2024 · Mae cynigion ar waith i 'ail-gydbwyso'r flwyddyn ysgol yng Nghymru drwy newid hyd y tymor. Yn y podlediad hwn, mae tri phrifathro yn trafod y goblygiadau - cadarnhaol a negyddol - gyda Tegwen Ellis, Prif Weithredwr Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol Cymru. Mae'r https://www.llyw.cymru/strwythur-y-flwyddyn-ysgol yn dod i ben ar 12fed Chwefror 2024.
  35m 53s
 • Curriculum Design Pilot 2023 – Practitioners Share the Learning

  26 SEP 2023 · Curriculum for Wales asks practitioners to think differently about curriculum design. A successful pilot project to explore a ‘backwards design’ approach, resulting in learning with purpose, is discussed by Professional Advisor Yvonne Roberts-Ablett and colleagues from the pilot. For more information about the pilot project https://hwb.gov.wales/repository/resource/23c632e9-1e78-4595-b8c2-eed5bba32384/en/overview
  48m 56s
 • Peilot Cynllunio Cwricwlwm 2023 – Ymarferwyr yn Rhannu'r Dysgu

  26 SEP 2023 · Mae Cwricwlwm i Gymru yn gofyn i ymarferwyr feddwl yn wahanol am gynllunio’r cwricwlwm. Mae’r prosiect peilot llwyddiannus yn archwilio dull 'cynllunio tuag at yn ôl', gan arwain at ddysgu pwrpasol, yn cael ei drafod gan Alun Jones sy’n Gynghorydd Proffesiynol a chydweithwyr o'r peilot. Mae mwy o wybodaeth am y peilot yma https://hwb.gov.wales/repository/resource/23c632e9-1e78-4595-b8c2-eed5bba32384/en/overview
  45m 58s
 • How the National Resource: Evaluation and Improvement is being used to benefit Ysgol Penrhyn Dewi

  6 JUL 2023 · An interview conducted by Mark Jones, Professional Advisor to the Welsh Government, with Anthony Jones, Deputy Headteacher at Ysgol Penrhyn Dewi, about how the school is using the National Resource: Evaluation and Improvement and the improvements it is helping to bring about. https://hwb.gov.wales/evaluation-improvement-and-accountability/the-national-resource-evaluation-and-improvement/
  14m 43s
 • Sut mae'r Adnodd Cenedlaethol: Gwerthuso a Gwella yn cael ei ddefnyddio er budd Ysgol Cybi

  6 JUL 2023 · Cyfweliad Mark Jones, Cynghorydd Proffesiynol i Lywodraeth Cymru, gydag Owen Roberts, Pennaeth Ysgol Cybi, ar sut mae'r ysgol yn defnyddio'r Adnodd Cenedlaethol: Gwerthuso a Gwella a'r gwelliannau sy’n dod yn ei sgil. https://hwb.gov.wales/gwerthuso-gwella-ac-atebolrwydd/yr-adnodd-cenedlaethol-gwerthuso-a-gwella/
  16m 30s
 • Trafod Addysgeg yn Eisteddfod yr Urdd – Rhan Dau

  23 JUN 2023 · Dyma'r ail o bodlediad dwy ran a recordiwyd yn fyw yn Eisteddfod yr Urdd. Ymunwch â Daniel Davies o’r Gwasanaeth Cyflawniad Addysgol i arwain panel Trafod Addysgeg. Gwrandewch ar Manon Tinnuche (Ysgol Maes y Gwendraeth), Catherine Evans (Estyn), Gareth Owens (Ysgol Caerelen) a Meleri Jones (Ysgol Gyfun Penweddig) wrth iddynt drafod y Gymraeg, nodi’r un peth yr hoffent ei newid am y system addysg a sut y gall yr Urdd helpu ysgolion i weithredu Cwricwlwm i Gymru. This is the second of a two part podcast recorded live at Eisteddfod yr Urdd. Join Daniel Davies from the Educational Achievement Service lead a i panel. Hear from Manon Tinnuche (Ysgol Maes y Gwendraeth), Catherine Evans (Estyn), Gareth Owens (Ysgol Caerelen) and Meleri Jones (Ysgol Gyfun Penweddig) as they discuss y Gymraeg, identify the one thing they’d like to change about the education system and how the Urdd can help schools implement the Curriculum for Wales. This podcast is available in Welsh only.
  24m 1s
 • Trafod Addysgeg yn Eisteddfod yr Urdd – Rhan Un

  23 JUN 2023 · Dyma'r cyntaf o bodlediad dwy ran a recordiwyd yn fyw yn Eisteddfod yr Urdd. Ymunwch â Daniel Davies o’r Gwasanaeth Cyflawniad Addysgol i arwain panel Trafod Addysgeg. Gwrandewch ar Manon Tinnuche (Ysgol Maes y Gwendraeth), Catherine Evans (Estyn), Gareth Owens (Ysgol Caerelen) a Meleri Jones (Ysgol Gyfun Penweddig) wrth iddynt drafod sut mae addysgeg yn esblygu o dan Gwricwlwm i Gymru. This is the first of a two part podcast recorded live at Eisteddfod yr Urdd. Join Daniel Davies from the Educational Achievement Service lead a Talk Pedagogy panel. Hear from Manon Tinnuche (Ysgol Maes y Gwendraeth), Catherine Evans (Estyn), Gareth Owens (Ysgol Caerelen) and Meleri Jones (Ysgol Gyfun Penweddig) as they discuss how pedagogy is evolving under Curriculum for Wales. This podcast is available in Welsh only.
  29m 10s
Sgyrsiau bywiog ar bynciau sy'n effeithio addysg, addysgwyr a dysgwyr yng Nghymru heddiw | Lively conversations on topics affecting education, educators and learners in Wales today
Contacts
Information

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search