4.5 million or 7 thousand

00:00
07:25
4.5 million or 7 thousand