#40 - BONUS - Sixth Chakra Ajna (Third Eye)

#40 - BONUS - Sixth Chakra Ajna (Third Eye)