តើ​ល្ខោន​បាសាក់ អាច​បាត់បង់​ការសម្ដែង​ទាំង​ស្រុង​នៅ​តាម​ទីសាធារណៈ​ដែរ ឬទេ? | Episode 1

តើ​ល្ខោន​បាសាក់ អាច​បាត់បង់​ការសម្ដែង​ទាំង​ស្រុង​នៅ​តាម​ទីសាធារណៈ​ដែរ ឬទេ? | Episode 1