Dalhousie needs to take more responsibility

Dalhousie needs to take more responsibility