دیدگاه: درگیری اسرائیل و جهاد اسلامی فلسطین فرمانده س‍پاه قدس هدایت عملیات علیه اسرائیل از تهران را تایید کرد گفتگو با مئیر جاودانفر

دیدگاه: درگیری اسرائیل و جهاد اسلامی فلسطین  فرمانده س‍پاه قدس هدایت عملیات علیه اسرائیل از تهران را تایید کرد گفتگو با مئیر جاودانفر