Guido Giacomo Gattai 10 e lode!

00:00
56:07
Guido Giacomo Gattai 10 e lode!