Kristi Burton-Brown takes the wheel, talking Biden VP options with Dan

Kristi Burton-Brown takes the wheel, talking Biden VP options with Dan