#78 Xing Yi (part 14) The Confucians Strike Back

#78 Xing Yi (part 14) The Confucians Strike Back