Season 3, Episodes 8 & 9

Season 3, Episodes 8 & 9