Joe Biden thinks he’s a tough guy… he’s not

Joe Biden thinks he’s a tough guy… he’s not