#21.3 (Tiếng Anh/English): 🇺🇸🇹🇼Du học ở New York và Đài Loan, cùng câu chuyện về cộng đồng LGBTQ ở hai nơi: đi học và đi làm

#21.3 (Tiếng Anh/English): 🇺🇸🇹🇼Du học ở New York và Đài Loan, cùng câu chuyện về cộng đồng LGBTQ ở hai nơi: đi học và đi làm