Wirtualny Policjant w służbie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Feb 22, 2021 · 8m 38s
Wirtualny Policjant w służbie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Description

Dzień dobry! W dzisiejszym odcinku podcastu „Auto na karku” o Wirtualnym Policjancie, który w służbie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego dba o ciągłość polis ubezpieczeniowych. Opowiadam jak w prosty sposób uchronić się...

show more
Dzień dobry!
W dzisiejszym odcinku podcastu „Auto na karku” o Wirtualnym Policjancie, który w służbie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego dba o ciągłość polis ubezpieczeniowych.
Opowiadam jak w prosty sposób uchronić się przed "każącą ręką sprawiedliwości" UFG.

Członkowie UFG
https://www.ufg.pl/infoportal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page122.jspx?_afrLoop=9659967842219518&fppl=true&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=gshbc7wku_80

Regulacje prawne:
Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, (Dz.U. z 2019 r., poz. 2214.), art. 102 - 105.
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031241152

Słownik pojęć:
OC komunikacyjne – obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego – stanowi ochronę sprawcy wypadku lub kolizji od ponoszenia kosztów związanych z naprawieniem wyrządzonej szkody, spowodowanej ruchem pojazdów mechanicznych. OC komunikacyjne stanowi również ochronę osób poszkodowanych, zapewniając likwidację szkody na koszt sprawcy (z OC sprawcy) i tym samym chroni poszkodowanego przed poniesieniem straty.
AC – autocasco – dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od zdarzeń losowych. Zakres ubezpieczenia AC obejmuje m.in. szkody zależne od kierującego pojazdem, a także zdarzenia niezależne od kierującego pojazdem, jak m.in. kradzież, pożar, działanie zjawisk atmosferycznych. AC pozwala zniwelować straty związane ze zdarzeniami spowodowanymi przez kierującego ubezpieczonym pojazdem jak i również od zdarzeń losowych.

W przypadku niedotrzymania 30-dniowego terminu, przewidzianego na udzielenie odpowiedzi Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu -  sprawa zostanie automatycznie skierowana na drogę administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Oznacza to, że egzekwowanie opłaty karnej będzie prowadził Urząd Skarbowy w miejscu właściwym dla osoby, która nie dopełniła obowiązku wykupu polisy OC.

Umorzenie opłaty karnej z UFG:
W szczególnych przypadkach - uzasadnionych przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego - UFG może umorzyć opłatę w całości lub części, bądź też udzielić ulgi w jej spłacie (rozłożyć na nieoprocentowane raty, bądź odroczyć termin płatności). Konieczne jest jednak złożenie odpowiedniego wniosku wraz z obszernym uzasadnieniem oraz rzetelnym udokumentowaniem trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
Zasady rozpatrywania wniosków o umorzenie opłaty określa Regulamin umarzania wierzytelności Funduszu z tytułu opłat, odstępowania od dochodzenia zwrotów wypłaconych świadczeń i poniesionych kosztów (roszczeń regresowych) oraz udzielania ulg w ich spłacie.
Regulamin znajdziecie pod adresem: https://www.ufg.pl/UCMServlet3/ucmservlet3?dDocName=UCM_UFG_009130

Opłaty karne w UFG uzależnione są od dwóch rzeczy: rodzaju pojazdu oraz czasu pozostawania bez formalnej ochrony ubezpieczeniowej
Rodzaje pojazdów, których posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia:
- samochody osobowe – równowartość 2- krotności  minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Okres pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:
- do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,
- 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej,
- powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej.

tabela kar UFG w roku 2021:
https://www.ufg.pl/infoportal/faces/pages_home-page/Page_4d98135c_14e2b8ace27__7ff0/Page_a47c431_14bed81a009__7ff2/Page_a47c431_14bed81a009__7fef?_afrLoop=9653915220877066&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=lf6nus9tx_235

Weryfikuj historię pojazdu na www.carQ.pl kiedy:
1. chcesz kupić auto - poznaj dokładną historię przebiegów, kolejnych właścicieli oraz odnotowane szkody komunikacyjne,
2. planujesz sprzedać auto - ograniczysz ewentualne roszczenia wynikające z zarzutu „podstępnego zatajenia informacji i wad ukrytych”.
Dochowasz również „należytej staranności” przy realizacji transakcji kupna-sprzedaży.
ZAWSZE dołączaj do oferowanego pojazdu raport/raporty z informacjami o historii pojazdu.
Raport PDF carQ.pl zawiera zarówno informacje o historii przebiegów, szkody komunikacyjne ale także sprawdzenie Rejestru Zastawów Skarbowych, bazy danych pojazdów skradzionych czy informacje o elektronicznym zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego.
Więcej na ten temat znajdziesz tu: https://carq.pl/wolne-dane-pojazdow.

Wykonałeś badania lub przegląd w Stacji Kontroli Pojazdu?
Dzięki weryfikacji historii na carQ.pl sprawnie wyłapiesz omyłki przy odczycie drogomierza.
Kontrolowała Cię Policja lub inne uprawnione do tego służby?
Częste omyłki przy zgłoszeniu do bazy CEPIK stanu drogomierza mogą przysporzyć Ci niemałych kłopotów.

WERYFIKUJ REGULARNIE HISTORIĘ WŁASNEGO POJAZDU!
Sprawdź czy w historii auta nie znalazły się omyłki i błędy.

Zapraszam! Liczy się szybkość! :-)
Tomek Rogalski
513 089 369

#polskipodcast #autonakarku #nakarku #autonacarq #bezpieczniwruchu #autozhistoria #rozbitek #carq #auto #motoryzacja #autoużywane #sprawdzoneauto #sprawdzauto
show less
Information
Author Tomek Rogalski
Organization Tomek Rogalski
Website -
Tags

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Podcast Cover

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search