50. Denton J. Tipton on IDW's The X-Files Comics

50. Denton J. Tipton on IDW's The X-Files Comics