SONETY CHAZARSKIE, X z cyklu von Stefan Kosiewski FO PDO 170 ZR ZECh CANTO DLXVI

SONETY CHAZARSKIE, X z cyklu von Stefan Kosiewski FO PDO 170 ZR ZECh CANTO DLXVI