Episode 77 - Saudi Aramco's IPO | WTI Prices | Iran Sneaks Oil to Syria | Dean Foreman

Episode 77 - Saudi Aramco's IPO | WTI Prices | Iran Sneaks Oil to Syria | Dean Foreman