FBU Club nr 63. Tutti a Bordo, con Gianni Simonato

FBU Club nr 63. Tutti a Bordo, con Gianni Simonato