Episode 575: Popeye (1980)

Episode 575: Popeye (1980)