Lisa Hurwitz, President, Happi

Lisa Hurwitz, President, Happi