Ep 400 - Nadi Shodhana and Sat Yam Kriya

Ep 400 - Nadi Shodhana and Sat Yam Kriya